Fritidshem – Ansöka, ändra och säga upp plats till fritidshem (E-tjänst)

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är samtidigt organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshem vänder sig till barn från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar. På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras. De ges också en meningsfull fritid med rekreation. Delvis får eleverna andra erfarenheter och kunskaper än vad de får i skolan. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Verksamheten utgår från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem.

Ansökan om Fritidsplats

Ansökan om plats görs direkt på vår E-tjänst Fritidshem.

Schema lämnar du in via appen Lämna – Hämta.

Följande maxtaxor gäller från och med 1 januari 2024:

  • Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 1 125 kronor/månad
  • Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst    563 kronor/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst    563 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

Maxtaxa

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är fr o m 1 januari 2024 56 250 kr per månad. Läs mer om avgifter på Skolverkets hemsida.

Kontakt

Carola Lindell, administratör
carola.lindell@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 61 05

Cickie Stiegson, administratör
cickie.stiegson@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 60 87

Fritidshemmens öppettider

Fritidshemmen är öppna före och efter skoltid samt på loven. Barn mellan 6 och 13 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få plats på fritidshem. Fritidshemmen har normalt öppet vardagar klockan 06.30-18.30, variationer kan dock förekomma. Rektor kan godkänna utökade öppettider från kl. 06.15, för detta krävs en dispensansökan.

Kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem.

I enlighet med bestämmelserna i 14 kapitlet 5, 6 och 8 §§ skollagen (2010:800) ska kommunen erbjuda elever plats på fritidshem under den del av dagen som eleverna inte går i skolan och under lov. Men huvudmannen behöver inte erbjuda fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.Hittade du inte vad du sökte?