Glimåkraskolan

Välkommen till Glimåkraskolan

Glimåkraskolan i Glimåkra är en årskurs F-6 skola med ca 170 elever. Här är det nära till natur och skog. Skolgården är stor med många grönområden och träd.

Nu är det fokus på läsning. Det arbetas på olika sätt med bl.a. läsförståelse, parläsning, högläsning eller multiläsning vilket innebär att eleverna läser samma text flera gånger för att öka sin ”läskondition”.  I alla klassrum behandlas ordförståelse och begrepp kopplat till det ämnesområde man läser.

Glimåkraskolan har ett mycket aktivt elevråd som träffas varannan vecka. Skolan arbetar med att eleverna ska känna delaktighet i skolans mål och utveckling. Varje elev har tillgång till en Ipad eller en Chromebook och i varje klassrum finns det smartboard. Glimåkraskolan strävar efter att varje elev ska nå sina drömmar.

I värdegrundsarbetet arbetar pedagoger och elever sida vid sida för att känna att Glimåkraskolan är en trygg skola där det finns lust till lärande och tillsammans skapa framtidsdrömmar.

Skol IF finns på skolan där ledstjärnorna anordnar rastaktiviteter.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
E-tjänster fritidshemmet
Skolskjuts
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Glimåkraskolan ska vara en skola med en välfungerande organisation. Det ska finnas en tydlighet i olika uppdrag samt ansvarsområden som krävs för att förebygga, motverka samt fånga upp all form av kränkning. Skolan ska verka för allas lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola. 

Skolans ordningsregler

Följ Glimåkraskolan på Facebook

Fritidshem

Glimåkraskolan har tre fritidshemsavdelningar.

Trollet           åk F-1 tfn 044-775 63 35
Flöjten          åk 2     tfn 044-775 63 35
Trollsländan åk 3-6  tfn 044-775 62 36

Under läsåret håller fritidshemmet reducerad verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Hushållet betalar en avgift för att ha barn i fritidshem. Avgiften baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak, avgifter för maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom fritidshem lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Lämna & Hämta, genom appen får du en direkt kanal till fritidshemmet och kan lämna schema, frånvaro och ledighet.

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030.

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Annica Bjerkebo
Rektor
tfn 044-775 63 65
tfn vx 044-775 60 00
annica.bjerkebo@ostragoinge.se

Eva-Lena Jonsson
Skoladministratör
tfn 044-775 65 99
eva-Lena.jonsson@ostragoinge.se


Skolsköterska (onsdag och torsdag)
tfn 044-775 65 08

Besöksadress:
Skolgatan 2
289 46 Glimåkra

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider
Telefontid kl.

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Hittade du inte vad du sökte?