Skolhälsovård – Elevhälsans medicinska insats (EMI)

 

I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterska.
Till oss är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barns och ungdomars hälsa. Det kan gälla frågor om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer.

  • Vi arbetar förebyggande och uppmuntrar en hälsosam livsstil
  • Vi erbjuder hälsobesök och vaccinationer samt har mottagning för eleverna
  • Vi ingår i skolans elevhälsoteam samt i den centrala elevhälsan vid behov
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö för eleverna

 

Skolsköterskor

 

Snapphaneskolan
Annette Persson
annette.persson@ostragoinge.se
044-775 63 97

 

Prästavångsskolan och Mölleskolan
Anna Skyvell
anna.skyvell@ostragoinge.se
044-775 67 14

 

Göingeskolan
Camilla Hedesand
camilla.hedesand@ostragoinge.se
044-775 65 13

 

Kviingeskolan och Västerskolan
Sofi A Nordlund
sofi.nordlund@ostragoinge.se
044-775 65 08

 

Göinge Utbildningscenter
Lena Söderqvist
lena.soderqvist@ostragoinge.se
044-775 64 26
 

 

Göinge In
Kerstin Persson
kerstin.persson@ostragoinge.se
044-775 62 15

Camilla Hedesand
camilla.hedesand@ostragoinge.se
044-775 65 13

 

Verksamhetschef för EMI

Kerstin Persson
kerstin.persson@ostragoinge.se
044-775 62 15


 

 

 

 

Verksamhetsbeskrivning EMI             Ledningsystem              Patientsakerhetsberättelse 2016

 

 

 

Läs Skolhälsovårdens informationsblad här

 

Årshjul Göinge utbildningscenter
Årshjul Glimåkraskolan

Årshjul Mölleskolan
Årshjul Prästavångsskolan
Årshjul Göingeskolan

Årshjul Snappehaneskolan
Årshjul Kviingeskolan

 

Verksamhetsbeskrivning Elevhälsans medicinska insats, EMI

 

Elevhälsans medicinska verksamhet är en lagstadgad kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet för barn och ungdomar. Den regleras av såväl hälso- och sjukvårdslagstiftningen som skollagstiftningen. Den medicinska verksamheten är ett eget verksamhetsområde inom skolan.

För elevhälsans medicinska insats ska finnas skolläkare och skolsköterska.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsynsansvar för EMI och ger regelbundet ut riktlinjer för verksamheten. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. Allmänna råd utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Elevhälsans medicinska insats ska arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete där metodutveckling, utvärdering och uppföljning ingår.

Organisation

Huvudman för EMI är Östra Göinge kommun. Omsorgs- och utbildningsutskottet har det övergripande politiska ansvaret.

Elevhälsans medicinska insats, EMI, tillhör Bildning -Centrala barn- och elevhälsan.

Skolsköterskorna är anställda i Centrala barn- och elevhälsan och tjänstgör på 8 olika skolor i kommunen.  En av skolsköterskorna är Verksamhetschef enl HSL på 50%. I kommunen finns en skolläkare som ansvarar för alla skolorna i kommunen.

Skolsköterskornas, skolläkarens och verksamhetschefens närmsta chef är enhetschefen för Centrala Barn- och Elevhälsan.

Enhetschef

Enhetschefen är chef för den Centrala Barn- och Elevhälsan, CBEH, i Östra Göinge kommun. I CBEH ingår även specialpedagoger, logopeder, psykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare samt IKT-pedagog. Enhetschefen har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar.

Verksamhetschef

Inom all Hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats i Östra Göinge kommun är Maria Håkansson. Verksamhetschefen är ansvarig för ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i vilket avvikelsehantering, upprättande av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse ingår. Ansvarar för Lex Maria anmälan. Utveckling inom området liksom forskning ska bevakas. Verksamhetschefen ska verka för hög kvalitet inom EMI samt för god samverkan med andra aktörer. Verksamhetschef deltar vid nyanställningar av skolsköterska eller skolläkare.

Skolsköterska

Skolsköterskan utgör den medicinska- och omvårdnadskompetensen i elevhälsan.
Medicinsk kompetens innefattar kunskap på naturvetenskaplig grund om barn och ungdomars utveckling och växande samt kunskap i diagnostisering och behandling av deras sjukdomar. Kompetensen omfattar kunskap i att förebygga hälso- och sjukdomsproblem liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Omvårdnadskompetens innebär att utifrån en helhetssyn på människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov hjälpa individer, familjer och grupper att förebygga, identifiera och behandla hälso- och sjukdomsproblem. Kompetensen för skolsköterskor omfattar förmåga att bedöma, planera och genomföra åtgärder som främjar hälsa. Skolsköterskan har en grundutbildning till sjuksköterska och är därefter vidareutbildad antingen till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Det är skolsköterskans ansvar att rapportera till verksamhetschef när kvaliteten i verksamheten inte beaktas eller tillgodoses. Skolsköterskan har tillsammans med skolläkaren ansvar för verksamheten på den enskilda skolan och utför sina arbetsuppgifter under ett eget yrkesansvar.

Skolläkare

Skolläkaren utgör den medicinska kompetensen i elevhälsan. Medicinsk kompetens innefattar kunskap på naturvetenskaplig grund om barn och ungdomars utveckling och växande samt kunskap i diagnostisering och behandling av deras sjukdomar. Kompetensen omfattar kunskap i att förebygga hälso- och sjukdomsproblem liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Skolläkaren kan tidigt identifiera medicinska behov hos eleven och ge adekvat hjälp. Det är skolläkarens ansvar att rapportera till verksamhetschef när kvaliteten i verksamheten inte beaktas eller tillgodoses. Skolläkaren ansvarar för verksamheten på den enskilda skolan tillsammans med skolsköterskan och utför sina arbetsuppgifter under ett eget yrkesansvar.
Skolläkaren är anställd på 20 % i kommunen. Skolläkaren ansvarar för att ge stöd i medicinska frågor till elevhälsan och skolorna.
Ansvarar för uppdatering av Metodbok tillsammans med verksamhetschef.
Handlägga och sammanställa läsårets avvikelser tillsammans med verksamhetschef.
Vaccinationsordinationer när det gäller avvikande vaccinationer samt generella ordinationer.
Kvalitetsutveckling inom EMI tillsammans med verksamhetschef.

 

Om du klickar här hittar du under rubriken Barn- och elevhälsa blanketter för följande:

Hälsouppgift inför skolstart
Hälsouppgift, åk 4 (vårdnadshavare och elev)
Hälsouppgift, åk 8 (vårdnadshavare och elev)
Hälsouppgift, åk 1 i gymnasiet

Erbjudande om vaccination mässling, påssjuka och röda hund
Erbjudande om vaccination HPV
Erbjudande om vaccination difteri, stelkramp och kikhosta

 

Klicka här för att komma till sida där du kan lämna synpunkter och klagomål

Hittade du inte vad du sökte?