Skolutveckling och kvalitetsarbete

Planeringsflöde i fyra cirklar. Illustration.

Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet

Vårt kvalitetsarbete är en naturlig del i vardagsarbetet och inte något vid sidan om. Det finns tydliga rutiner som ligger till grund för arbetet. Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen.

De pedagogiska verksamheterna styrs av nationella mål i skollag, skolförordning, läroplaner och kursplaner. De styrs också av de politiskt fastställda målen. Utifrån detta har verksamheten fastställt mål för förskola och skola, vilka återfinns på alla enheter.

Anvisningar och en gemensam struktur för hur varje enhet redovisar sina resultat finns. Detta möjliggör jämförelser och underlättar uppföljningen av processer och resultat över flera år.

Planering, uppföljning och utvärdering

Arbetet utgår från en modell som tydligt anknyter till momenten Planering, Uppföljning och Utvärdering men även till att åtgärda eventuella behov.
Modellen utgår från Skolverkets allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet.

Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt på varje nivå. Respektive chef ansvarar för att det finns en organisation samt rutiner för kvalitetsarbete och kvalitetssäkring.

En kommunövergripande uppföljnings- och utvärderingsplan, med året som utgångspunkt, är ett verktyg i förbättringsarbetet.
De insamlade resultaten redovisas till Resultatutskottet utifrån denna årsplan. Resultaten är underlag för den årliga verksamhetsberättelsen och är ett viktigt material för analys och diskussioner i förbättringsarbetet ute i verksamheterna.

Skolchefen ansvarar för att det finns en styrning och en ledning av den pedagogiska verksamheten på rektorsnivå så att denna ständigt förbättras genom tydliga fokus på mål och uppföljningar av verksamheten.

 

Verksamheten vilar på nationella lagar och styrdokument men också på politiskt antagna riktlinjer i kommunen, se Kommunens  skolutvecklingsplan nedan.


Planeringsflöde i fyra cirklar. Illustration.

Hittade du inte vad du sökte?