Skolutveckling och kvalitetsarbete

Planeringsflöde i fyra cirklar. Illustration.

Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet

Vårt kvalitetsarbete är en naturlig del i vardagsarbetet och inte något vid sidan om. Det finns tydliga rutiner som ligger till grund för arbetet. Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen.

De pedagogiska verksamheterna styrs av nationella mål i skollag, skolförordning, läroplaner och kursplaner. De styrs också av de politiskt fastställda målen. Utifrån detta har verksamheten fastställt mål för förskola och skola, vilka återfinns på alla enheter.

Anvisningar och en gemensam struktur för hur varje enhet redovisar sina resultat finns. Detta möjliggör jämförelser och underlättar uppföljningen av processer och resultat över flera år.

Planering, uppföljning och utvärdering

Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt på varje nivå. Respektive chef ansvarar för att det finns en organisation samt rutiner för kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. Modellen utgår från Skolverkets allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolchefen ansvarar för att det finns en styrning och en ledning av den pedagogiska verksamheten på rektorsnivå så att denna ständigt förbättras genom tydliga fokus på mål och uppföljningar av verksamheten.

Övergripande kvalitetsrapporter för samtliga skolformer

Här kan du ta del av kvalitetsrapporter för samtliga skolformer.


Planeringsflöde i fyra cirklar. Illustration.

Hittade du inte vad du sökte?