Smedjebackens förskola

Välkommen till Smedjebackens förskola

Smedjebackens förskola i Sibbhult har plats för ca 94 barn. Förskolan vill bidra till nyfikna, empatiska barn med stark tilltro till sin egen förmåga och stor lust att lära.
Smedjebacken arbetar utifrån förskolans pedagogiska helhetsidé:

  • Grunden är medskapande barn och respektfulla möten
  • Medforskande och nyfikna pedagoger som främjar barnen i deras lärande
  • Möter varje enskilt barn här och nu
  • Uppmuntrar barnen i deras utveckling mot självständighet
  • Arbetar aktivt med ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt.

Förskolans språkmedvetna arbetsmetod är att ständigt anpassa och förbättra språkutvecklande lärmiljöer tillsammans med barnen och att interkulturalitet, TAKK och bildstöd är en naturlig del i undervisningen. Förskolebiblioteket ger förutsättningar för att utveckla barnens språk med olika uttrycksformer och lärstilar.

Snabblänkar

ABBUM – appen för kommunikation
E-tjänster förskola
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Förskolans avdelningar

Smedjebackens förskola har 5 avdelningar

Hallonet      1-3 år  tfn 0733 84 11 78

Smultronet  1-3 år  tfn 0733 84 75 47

Björnbäret   4-6 år  tfn 0733 84 00 46

Blåbäret      4-6 år  tfn 0730 65 87 95

Jordgubben 4-6 år  tfn 0730 61 68 39

Köket                      tfn 044-775 6232

Under läsåret håller förskolan reducerad verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Verksamhet

Alla inom Smedjebackens förskola arbetar aktivt med att förhindra all form av diskriminering. Alla barn skall delta i förskolans utbildning på lika villkor. Vårdnadshavare skall känna tillit och förtroende för Smedjebackens förskola när de lämnar sina barn i förskolan utbildning, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolutveckling och kvalitet

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Malin Winther
Rektor
tfn 044-775 63 63
tfn vx 044-775 60 00
malin.winther@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Smedjegatan 1
289 72 Sibbhult

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider: 06.30-18.30

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns förskollärare  eller förskolans rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Hittade du inte vad du sökte?