Modersmål och svenska som andraspråk

Modersmål

Modersmålsundervisning är ett ämne som kan läsas i årskurs 1-9 och i gymnasiet. Modersmålsundervisning är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet.

Modersmålsundervisning följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Varje termin bedöms elevens kunskaper i form av det skriftliga omdömet. Från och med årskurs 6 får alla elever terminsbetyg i ämnet enligt de nationella kunskapskraven.

Läs mer om modersmål på Skolverkets hemsida.
Här hittar du svar på vanliga frågor.

Krav för att få läsa modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
– språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
– eleven har grundläggande kunskaper i språket. (10 kap. 7 § Skollagen (2010:800), SL)

Det krävs också att lämplig lärare finns att tillgå samt att det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever.
Om det är nödvändigt förläggs undervisningen i en annan skola än den eleven går i, dels för att uppfylla kraven på minst 5 elever per grupp, dels för att uppnå högre kvalitet på undervisningen.

Svenska som andraspråk

I grundskolan ersätter ämnet svenska som andraspråk ämnet svenska. Om det behövs ska undervisning i svenska som andraspråk anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet och invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. Det är rektorn som beslutar om sådan undervisning.

I gymnasieskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen kan en elev läsa både svenska och svenska som andraspråk. En elev som har annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk. Eleven får då läsa svenska som individuellt val och svenska som andraspråk som ett gymnasiegemensamt ämne.

Här kan du läsa mer om Svenska som andraspråk.
Här hittar du svar på vanliga frågor.

Aktuella lagar:

Grundskolan: 5 kap. 14 §, 9 kap. 6 § skolförordningen (2011:185)
Gymnasieskolan: 4 kap.11 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Kommunal vuxenutbildning: 3 kap. 4 § förordning om vuxenutbildning (2011:1108)


Hittade du inte vad du sökte?