Frånvaro och ledighet

Anmäla frånvaro

Behöver ditt barn vara hemma ska du anmäla detta till skolan och fritidshemmet. Frånvaroanmälan ska göras innan skolan börjar på morgonen och varje dag eleven är frånvarande.

Anmäl frånvaro till skolan via IST Skolportal – logga in med e-legitimation

Anmäl frånvaro via Appen IST Home – logga in med e-legitimation
Ladda hem IST Home Skola från App Store eller Google Play.

Anmäla frånvaro till fritidshemmet via Lämna & Hämta – appen

Ansöka om ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ansökan om ledighet ska göras i god tid innan önskad ledighet.

Ansökan om ledighet (blankett)

Frånvaroanmälan via telefon

Glimåkraskolan – 070-953 65 99
Glimåkraskolans fritidshem – 044-775 6335
Göingeskolan – 044-775 61 07
Kviingeskolan – 044-775 63 99
Mölleskolan – 070-953 65 99
Mölleskolans fritidshem – 044-775 63 60
Prästavångsskolan F-3, 4-6 – 044-775 61 31
Prästavångsskolans fritidshem F-3, 4-6 – 044-775 6207
Vita skolan grundsärskola/träningsskola – 044-775 61 18
Västerskolan – 044-7756380

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Det som normalt tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.
Kunskaper som eleven går miste om under längre ledighet, måste eleven själv ta igen.

Du som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Längre vistelse utomlands

Om familj med skolpliktiga barn av olika anledningar ska vistas en längre tid utomlands har vårdnadshavaren skyldighet att anmäla det till kommunen. Om utbildningsförvaltningen bedömer att utlandsvistelsen inte är godtagbar innebär det att du som vårdnadshavare inte uppfyller ditt ansvar att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Skolplikten upphör först efter att utlandsvistelse ses som varaktig vistelse utomlands. Det kan få rättsliga konsekvenser som t.ex. ett vitesföreläggande (krav på pengar från staten). Om ni fortfarande efter ett år är folkbokförda i kommunen och ännu vistas utomlands görs en anmälan till Skatteverket.

Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt (Blankett)

Anmälan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse (Blankett)

 Hittade du inte vad du sökte?