Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har erhållit ett examensbevis från gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. 

Vilka ungdomar berörs av det kommunala aktivitetsansvaret?

Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar.

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Aktivitetsansvaret regleras i 29 kap. 9§ skollagen (2010:800).

Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är syssel- satta som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Läs mer på Skolverket

Uppföljningsteamet – KAA

Vi har ett ansvar att erbjuda den som är mellan 16-19 år vägledning mot studier, praktik eller arbete.

Hur går det till?

Att få stöd och vägledning är frivilligt. Vårdnadshavare till/och ungdomar som är i åldern 16-19 år är välkommen att kontakta kommunens Uppföljningsteam på Västra Järnvägsgatan 5 i Broby. I samtal kan vi kartlägga dina tidigare erfarenheter, nuvarande situation och framtidsplaner.

Syftet är att tillsammans med dig upprätta en plan och hitta en sysselsättning som är meningsfull för dig.

Du och din framtid är viktig, kontakta oss så berättar vi mer om vår verksamhet!

Therese Axelsson
KAA-samordnare/studie- och yrkesvägledare
Mobil nr. 0709-53 63 26
Direkt: 044-775 63 26
therese.axelsson@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?