Göingeskolan

Exteriör bild på Göingeskolan.

Välkommen till Göingeskolan

Göingeskolan i Broby är en årskurs 7-9 skola med ca 270 elever. Skolan ligger centralt i Broby med närhet till både centrum och naturen runt omkring.

På Göingeskolan vill vi att eleverna trivs och mår bra, att de upplever delaktighet, motivation, trygghet och studiero, att de når sina mål samt har en fortsatt lust att lära. Skolans lärare, elevhälsoteam och övriga professioner arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för att ge goda förutsättningar för lärande. Inkludering och samverkan är nyckelord för oss. Vi har en hög ambitionsnivå och ett gott arbetsklimat som stimulerar till utveckling och lärande hos såväl elever som personal.

På skolan finns Elevråd och Skol-IF där eleverna har möjlighet att engagera sig extra i arbetet på skolan. De planerar och genomför temadagar, turneringar och andra aktiviteter som bidrar till ett gott klimat på skolan.

Göingeskolans föräldraråd träffas några gånger per läsår. Mötena leds av rektor och vid varje möte deltar även lärarrepresentanter från respektive arbetslag.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
Skolskjuts
Reskort/ungdomsbiljett
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Alla elever på Göingeskolan skall känna sig trygga och må bra i skolan. Ingen skall utsättas för diskriminering eller kränkande behandling, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola.

Skolans ordningsregler

Följ Göingeskolan på Facebook

Fritidsgård

Göingeskolan har ingen egen fritidsgård. Vi hänvisar ungdomar till Fryshuset i Östra Göinge för en meningsfull fritid.

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Pernilla Bill Håkansson
Rektor
tfn 044-775 61 04
tfn vx 044-755 60 00
pernilla.billhakansson@ostragoinge.se

Therese Andersson
Skoladministratör
tfn 044-775 61 00
therese.andersson@ostragoinge.se

Annette Persson
Skolsköterska (måndag-fredag)
044-775 65 13
annette.persson@ostragoinge.se

Besöksadress:
Kyrkogatan 10
289 41 Broby

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider
Telefontid kl.

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Exteriör bild på Göingeskolan.

Hittade du inte vad du sökte?