Ansök, ändra och säga upp plats till förskola (E-tjänst)

Kommunen har en väl utbyggd förskola och det finns flera alternativ att välja mellan när du behöver barnomsorg.
Här kan du läsa mer om kommunens förskolor. Ansökan kan göras tidigast sex månader före behov av plats. Du är sedan garanterad en plats i förskolan senast inom fyra månader.

Ansök, ändra och säga upp plats till förskola görs via kommunens e-tjänst.

Erbjudande om plats

För att få plats i förskola måste en ansökan göras. Du ska ansöka tidigast sex månader och senast fyra månader före det att plats önskas. För att beviljas plats i förskola ska behovet omfatta minst en månad. Barn placeras i kö efter ansökningsdatum.
Barn som är i behov av särskilt stöd (enligt skollagen) har förtur vid placering.
Syskon till redan placerade barn ges förtur till ledig förskola/pedagogisk omsorg där äldre syskon är placerat, under förutsättning att barn med tidigare ködatum kan erbjudas annan plats.

Tänk på att räkna med inskolningstid, cirka 1-2 veckor, vid önskat placeringsdatum. Inskolningen är kostnadsfri.
Inskolning erbjuds tidigast den dagen barnet fyller 1 år.

Placering sker så långt det är möjligt efter vårdnadshavarens önskemål. Om önskemålen ej kan tillgodoses ges förslag till placering på annan förskola och även annan ort kan bli aktuell. Vårdnadshavare ska svara på erbjudande inom 14 dagar. Inkommer inte svar i rätt tid stryks köplatsen och ny ansökan får göras.

  • Om du tackar nej till förstahandsvalet med framflyttad startdatum, innebär ett nytt ködatum (datum för inkommit svar skapar nytt ködatum)
  • Om du tackar nej/avstår förstahandsvalet stängs ärendet och ny ansökan får göras
  • Om du tackar ja till ett erbjudande som inte är förstahandsvalet kan ditt barn stå kvar i kö till förstahandsvalet. Nytt erbjudande sker när plats finns på önskat alternativ.
  • Om du tackar nej till erbjudande som inte är förstahandsvalet stryks det erbjudna alternativet och barnet finns kvar för övriga alternativ. Nytt erbjudande sker när plats finns på önskat alternativ.

Om vårdnadshavare tackar nej har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader.

Uppsägning av  plats

När barnet ska sluta i förskolan måste platsen sägas upp. Uppsägningstiden är 2 månader från det datum uppsägningen inkommer. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Schema och inkomstuppgift lämnas före barnet börjar på förskolan. Ändringar i schema eller inkomst görs via e-tjänsten Ansök, ändra och säga upp plats till förskola.

Platsinnehavare

Om vårdnadshavarna bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften.

Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg, ska båda vara platsinnehavare. Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och kan få möjlighet till delad faktura.

Båda vårdnadshavarna har enligt föräldrabalken rätt att bestämma i frågor som rör barnet, även om de inte lever tillsammans. Boendeföräldern, där barnet är folkbokförd, kan besluta ensam i vissa frågor som rör den dagliga omvårdnaden av barnet. Vistas barnet lika mycket hos båda föräldrarna, som vid växelvis boende, krävs båda föräldrarnas samtycke vid exempelvis ansökan, uppsägning eller byte av förskola.

En plats

Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och dessa bor i olika kommuner, kan barnet endast få plats i en av kommunerna. Plats på två förskolor är inte möjligt.

Barn med växelvis boende erbjuds:
– en plats i förskola/frititidshem/pedagogisk omsorg i Östra Göinge kommun om båda vårdnadshavarna bor i kommunen.
– en plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg i Östra Göinge kommun eller i annan kommun när inte båda
vårdnadshavarna bor i Östra Göinge.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat Retroaktiv avgiftskontroll.


Hittade du inte vad du sökte?