Specialpedagoger och övergripande speciallärare

Centrala barn- och elevhälsans specialpedagoger och övergripande speciallärare verkar för tidiga insatser och ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi arbetar för att alla barn ska må bra och ges möjlighet att utvecklas optimalt i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Vi erbjuder stöd till pedagoger, skolledare och övrig personal i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning. Uppdraget innebär att, tillsammans med förskolans och skolans personal, undanröja hinder, identifiera möjligheter, se barnets behov och verka för utveckling av tillgängliga lärmiljöer.
Vi arbetar tvärprofessionellt med övriga professioner inom Centrala barn- och elevhälsan.

Insatserna kan vara:

  • konsultation kring pedagogisk, social och fysisk lärmiljö
  • handledning till pedagoger och arbetslag
  • samarbete med vårdnadshavare
  • observation på individ- och gruppnivå
  • samverkan kring pedagogisk utredning, åtgärdsprogram, frånvaroutredning
  • samverkan kring arbete med handlingsplan i förskolan
  • samarbete med externa verksamheter
  • utbildning för pedagoger och annan personal

 

Kontaktuppgifter

Förskolorna i Knislinge, Hanaskog och Hjärsås samt förskoleklasserna på Kviingeskolan och Västerskolan

Sofie Lundström, specialpedagog
sofie.lundstrom@ostragoinge.se
044-775 63 55

Pedagogisk omsorg och förskolorna i Broby, Östanå, Glimåkra och Sibbhult samt förskoleklasserna på Glimåkraskolan, Mölleskolan och Prästavångsskolan

Ingegerd Wihlborg, specialpedagog
ingegerd.wihlborg@ostragoinge.se
044-775 63 58

Kommunens grundskolor åk 1-9

Lena Wiklund, specialpedagog och närvarosamordnare
lena.wiklund@ostragoinge.se
044-775 65 33

Kommunens grundsärskola samt individintegrerade elever åk 1-9

Christina Olander, övergripande speciallärare för grundsärskola
christina.olander@ostragoinge.se
044-775 63 73


Hittade du inte vad du sökte?