Mölleskolan avvecklas

Den 17 januari fattade kommunstyrelsen beslutet att avveckla Mölleskolan i Sibbhult, med hänvisning till den fördjupade utredningen om satsningar och besparingar som behöver göras i linje med den pågående skolresan.

Bakgrund

I september 2023 presenterade förvaltningen satsningar och riktade besparingar kopplat till skolresan. Ett av förslagen som är under utredning är en eventuell avveckling av Mölleskolan i Sibbhult.

Förslaget har under hösten genomgått en djupare utredning. Förvaltningens förslag för att uppnå en hållbar skolorganisation gällande likvärdighet och kvalitet utifrån rådande ekonomiska utmaningar och minskat elevantal är att Mölleskolan avvecklas.

Här kan du ta del av den fördjupade utredningen och barnkonsekvensanalysen sin helhet:

Skolresan – Likvärdiga förutsättningar för alla – utredning – Mölleskolan
Barnkonsekvensanalys – Mölleskolan

Frågor och svar

I frågorna nedan finns svar på vanligt förekommande frågor. Klicka på respektive fråga för att fälla ut ett svar.

Informationen på den här webbsidan uppdateras löpande.

Varför har förslaget om att avveckla Mölleskolan tagits fram?

Under de senaste åren har antalet barn och elever i kommunen minskat kraftigt, vilket har haft en stor påverkan på en liten skolenhet som Mölleskolan.

Samtidigt behöver vi göra satsningar för att förbättra skolresultaten, öka likvärdigheten och säkerställa kvaliteten som en del av den pågående skolresan.

Denna kombination, tillsammans med det utmanande ekonomiska läget som kommunen står inför och besparingskravet som följer därav, är det som gör att förvaltningen utrett en avveckling av Mölleskolan.

Vem fattar beslut om avvecklingen?

Treklövern har fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag om avveckling av Mölleskolan, vilket skedde på kommunstyrelsens sammanträde den 17 januari.

Vad händer nu? (viktiga datum)

17 januari
Beslut fattas

Februari
Skolvalsperiod
Öppet hus på Prästavångsskolan den 12 februari klockan 17-19

I slutet av mars
Skolplaceringsbeslut

April
Ansökan om skolskjuts ska göras

Maj
Beslut om skolskjuts

Juni
Besked om klassindelning
Skolskjutstabell klar

När börjar kommunen med det aktiva skolvalet?

Skolvalsperioden pågår den 1–18 februari. Då har man möjlighet att välja både skola och fritidshem. Här på kommunens webb finns all nödvändig information om skolvalet.

 

Ska alla barn som går på Mölleskolan idag göra ett skolval?

Det är endast nya elever, som ska börja i förskoleklass, som behöver göra ett aktivt skolval. Information om skolvalet finns här på kommunens webb.

Alla elever som idag går på Mölleskolan har en plats på Prästavångsskolan i höst. Vill någon av dessa elever ansöka om ett skolbyte finns information om hur man går tillväga här.

Med anledning av nedläggningen av Mölleskolan har kommunen valt att tidigarelägga skolbytesperioden med en månad, till den 1-31 mars. Besked om skolbytet kommer ges i mitten av april.

Alla elever i förskoleklass – årskurs 9 har alltid möjlighet att ansöka om skolbyte. Det är rektorn på den önskade skolan som beslutar om ett skolbyte är möjligt.

Vad händer med Mölleskolans elevers plats på fritidshem?

Den befintliga platsen på fritidshem sägs upp per automatik.

Alla elever som idag går på Mölleskolan och har en fritidsplats får med automatik en fritidsplacering på Prästavångsskolan.

Var ska barnen på Färe ha sitt fritidshem framåt?

Barnen som går på Färe kommer att behöva göra en ny ansökan till önskad skola om fritidshemsplats.

När kan man som förälder tidigast lämna sitt barn på fritidshemmet eller förskolan?

I Östra Göinge kommun är det möjligt att få dispens till tidigast klockan 06.15.

Tiden gäller i hela kommunen och kommer även att gälla framåt.

Mer information om hur det fungerar med dispenser finns här på kommunens webb.

Mitt barn kommer behöva skolskjuts, hur gör jag?

Alla elever som behöver skolskjuts till Prästavångsskolan behöver ansöka om skolskjuts.

Om ansökan om skolskjuts görs inom den angivna tiden så ges ett besked om skolskjutsen är beviljad i början av maj.

Ansökan om skolskjuts gör via en e-tjänst. Mer information om hur man ansöker finns här på kommunens webb.

Var kommer busshållplatsen i Sibbhult finnas, för elever som behöver skolskjuts?

Information om vilken eller vilka busshållplatser som kommer att finns i Sibbhults by kommer under våren.

Kommer alla elever få plats på Prästavångsskolan?

Om alla barn som idag går på Mölleskolan tackar ja till placeringen på Prästavångsskolan så kommer alla elever få plats.

Lokalerna där träningsskolan tidigare fanns samt gamla matsalen kommer iordningsställas till nya klassrum.

När får vi besked om hur klassindelningarna kommer att se ut?

Klasserna kommer vara färdiga i juni, information kommer skickas ut av respektive skola.

Kontaktvägar

För frågor om beslutet om avveckling

Frågor och synpunkter tas emot genom kommunens synpunktshantering, som finns här på kommunens webb. Frågan/synpunkten vidarebefordras då till de som fattar beslutet.

För praktiska frågor som rör elevernas skolgång

Alla frågor som berör elevernas skola och/eller fritidshem besvaras av rektor och bitr. rektor på Mölleskolan.
Övergripande skolfrågor besvaras av skolchef.

Tf. rektor Louise Wendel: louise.wendel@ostragoinge.se / 044-775 64 20
Bitr. rektor Mattias Gunnarsson: mattias.gunnarsson@ostragoinge.se / 044-775 63 52
Skolchef Cecilia Flood: cecilia.flood@ostragoinge.se / 044-775 60 14


Hittade du inte vad du sökte?