Fortsatt satsning på skolresan genom riktade besparingar

Hela förvaltningen inom kommunen har fått i uppdrag av kommundirektören att se över sina kostnader och effektivisera sina verksamheter. Det är utifrån det rådande ekonomiska läget i Sverige som kommundirektören för första gången på 13 år har gått ut med ett besparingskrav.

– Vi befinner oss i en lågkonjunktur som påverkar oss alla. Både som privatpersoner och som kommunal organisation. Vi ser kraftigt ökade kostnader som kombinerat med en intäktsminskning på grund av färre invånare skapar en ansträngd ekonomisk situation. För att hantera dessa utmaningar och samtidigt kunna fortsätta utveckla kommunen för göingarnas bästa behöver vi fatta tuffa beslut och prioritera hårt. Jag har därför uppdragit åt alla verksamhetsområdescheferna i förvaltningen att se över och effektivisera sin verksamhet, säger Merete Tillman, kommundirektör.

Verksamhetsområdet Utbildning har fått i uppdrag att se över nyttjandet av lokaler i förskola och grundskola. Detta till följd av kommunens totala ekonomiska situation, en lägre befolkningsprognos och ett minskat elevantal.

Uppdraget innebär att presentera långsiktigt hållbara lösningar, få bort underskott på små skolenheter som täcks av medel som kunde gått till satsningar och framför allt inte behöva minska på barn- och elevpengen till skolenheterna. Uppdraget ska också ta hänsyn till att det i varje by ska finnas grundskola och förskola. Utbildningsverksamheten presenterar därför följande satsningar, förändringar och utredningsförslag.

– Skolresan 2030 är vårt gemensamma uppdrag i kommunen, där vi vill ge våra barn och unga en stark och positiv framtid. Vårt mål är tydligt: år 2030 vill vi se eleverna i nian ha ett genomsnittligt meritvärde på 230 poäng. Det är en tuff utmaning, men jag är övertygad om att vi kan nå dit tillsammans. Genom att göra riktade besparingar och långsiktiga hållbara förbättringar, kan vi både bibehålla barn/elevpengen och genomföra viktiga satsningar, säger Cecilia Flood, utbildningschef.

Satsningar på skolresan

I Östra Göinge pågår Skolresan 2030, där målet är att kommunens elever i årskurs 9 år 2030 har nått ett genomsnittligt meritvärde på 230 poäng. För att nå målet genomförs ett antal satsningar inom områden som läsning, trygg och säker skola och framtidsdrömmar för att öka likvärdigheten och säkerställa kvalitén. Ytterligare satsningar möjliggörs genom riktade besparingar och långsiktigt hållbara lösningar.

De effekter som föreslagna besparingar och effektiviseringar ger:

 • Bibehållen barn- och elevpeng
 • Anställa skolbibliotekarier
 • Fler speciallärare
 • Ökade möjligheter för rektorer att till exempel behålla eller införa tvålärarsystem
 • Satsning på utvecklingspedagoger
 • Utveckling av familjecentral
 • Ökad likvärdighet och kvalitet

Kommande planerade förändringar för att möjliggöra ovanstående:

 • Avveckling av den tillfälliga förskolan Näckrosen i Broby*
 • Minska antalet centrala tjänster utifrån minskat elevunderlag

*Näckrosens förskola har sedan flera år fungerat som en tillfällig förskola som inte längre möter behovet. Förändringen är planerad att ske under 2024.

Förändringsförslag som ska utredas:

 • Avveckling av grundskolan Mölleskolan i Sibbhult**
 • Översyn av skolområdet Sibbhult

**Mölleskolan har i dagsläget ett lågt elevantal och får idag strukturstöd för att nå en grundnivå, trots detta har enheten ett underskott. I likhet med riket väljer ca.10 % av kommunens vårdnadshavare andra skolor för sitt barn, både till andra kommuner och till externa aktörer, och på en liten skolenhet som Mölleskolan blir detta märkbart. Svårigheterna att bedriva ett kollegialt lärande och skolutveckling med en liten personalgrupp har också tagits i beaktande.

Vad innebär det här förslaget?

Utredningsförslaget gällande Mölleskolan i Sibbhult kommer att presenteras för kommunstyrelsen för beslut före årsskiftet. Förslaget föreslås gälla från och med nästa läsår, det vill säga augusti 2024.

– Det är tuffa ekonomiska tider och vi behöver på olika sätta hitta vägar för att kunna fortsätta satsa på skolresan och säkerställa en bra kvalitet för våra barn och ungdomar. Det är såklart inte roligt att utreda avvecklingen av Mölleskolan, men det är ändå något vi behöver titta vidare på. Mölleskolans vara eller icke vara diskuterades redan 2009, men blev uppskjutet på grund av ökat elevantal genom flyktingkrisen. Nu har elevantalet minskat igen och flera föräldrar väljer aktivt andra skolor. I Sibbhult finns en annan grundskola, Färe Montessori, och för politiken är det viktigt att det fortsatt finns en skola i varje av kommunens fem största byar, säger Daniel Jönsson Lyckestam (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

 

För mer information, kontakta:

Cecilia Flood, utbildningschef
044-775 60 14, cecilia.flood@ostragoinge.se

 

Skolresan 2030

Skolresan 2030 har som mål att kommunens elever i årskurs 9 år 2030 har nått ett genomsnittligt meritvärde på 230 poäng.

För att nå dit arbetar vi med följande tre prioriterade områden:

 1. Läsning – Att barn ska öka på sin läskunnighet redan i tidigare åldrar
 2. Framtidsdrömmar – Att i tidigt skede informera om och motivera ungdomar till vidare utbildning och arbete
 3. Trygg och säker skola – Förebygga otrygghet och erbjuda en tillgänglig studiemiljö för alla

Hittade du inte vad du sökte?