Platsutvecklingsprojektet Upptäck Skånes gröna hjärta

Östra Göinge kommun är samverkanspart i Leaderprojektet Upptäck Skånes gröna hjärta, där Wanås Konst är projektägare. Projektets syfte är att stärka platsens identitet, lyfta specifika värden samt bygga attraktion och tillväxt i bygden.

– Upptäck Skånes gröna hjärta är ett platsutvecklings- och samverkansprojekt som ska drivas i samverkan med Östra Göinge kommun och platsens kända stora kultur- och naturdestinationer som Wanås och Immeln Canoe Center, berättar projektledare Mattias Givell, verksamhetschef Wanås Konst.

Inom ramen för projektet ska kortare filmer produceras och strategiskt publiceras inför och under turistsäsongen år 2022.  Östra Göinges större besöksmål presenteras i de olika filmerna där man även tipsar om platsens, för många outforskade, mindre pärlor. På så sätt ska de större besöksmålen locka till fler och förlängda besök i kommunen.

– Här finns en mängd gömda pärlor att upptäcka för besökare och genom att skapa samverkan mellan kommunen, dragare och mindre besöksmål kan vi tillsammans stärka platsen och få fler att stanna längre i Skånes gröna hjärta, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Upptäck Skånes gröna hjärta möjliggörs med stöd från Leader Skånes Ess, Stiftelsen RUTH och Östra Göinge kommun. Leader Skånes Ess motivering lyder:

Detta är ett ambitiöst projekt med en innovativ ansats och samarbete med många olika parter såväl ideella som privata och offentliga. Stora aktörer inom besöksnäringen lyfter och drar med andra aktörer i ett spännande utvecklingsarbete och deltagande i kompetensutveckling inom sin näring. Kopplingen med ToY Imagine och Högskolan Kristianstad är ett spännande och nytt grepp inom besöksnäringen som kommer många aktörer till del. Det identitetsskapandet i projektet är en viktig del och projektet passar väl in i Skånes Ess strategi samt bidrar till målen för 2014–2020 (2014-2022).

Platsutveckling sker i samverkan

Aktiva och engagerade aktörer är av stor betydelse för kommunens möjlighet att utvecklas och att kommunen förblir en attraktiv kommun att leva och bo i. År 2020 genomfördes projektet Mitt gröna hjärta, ett platsvarumärkes- och forskningsprojekt, i samverkan mellan Högskolan Kristianstad, Östra Göinge kommun och platsens intressenter som företagare, föreningar och Göingebor.

Mitt gröna hjärta resulterade i viktiga insikter kring vikten av ökad kännedom om platsen, om varandra och kraften i det. Även samsyn beträffande att alla bidrar till bilden av Östra Göinge var en av de viktiga insikterna, som nu följer med in i projektet Upptäck Skånes gröna hjärta.

– Utgångspunkten är att genom samarbete bidra till kommunens och platsen Östra Göinges synlighet, attraktivitet och utveckling och i förlängningen hållbarhet, vilket dessutom ligger i linje med destinationsutvecklingen i Skåne Nordost, säger Anna Bertram, kommunens tillväxtstrateg.

Ladda ner filmer

På kommunens grafiska profil-sida finns filmerna för nedladdning.


2022-11-09:

Lyckat projekt för ökad kännedom om Östra Göinge

Bild på delar av projektdeltagarna utanför konsthallen på Wanås.

Östra Göinge kommun har under ett års tid varit part i platsutvecklings- och samverkansprojektet Upptäck Skånes gröna hjärta. Projektets utgångspunkt har varit att stärka platsens attraktionskraft, få besökare att hitta till fler destinationer och på så sätt stanna längre samt på sikt öka tillväxten i Östra Göinge. Upptäck Skånes gröna hjärta är nu avslutat och under ett slutseminarium lyftes de framgångar och lärdomar som projektet resulterat i. 

Projektet, som startades 2021, drevs av Östra Göinge kommun tillsammans med kommunens tre större besöksmål, så kallade ”dragare”: Wanås Konst (projektägare), Breanäs Hotell samt Immeln Canoe center & Camp Immeln.

De tre dragarna har under projekttiden samverkat med platsens ”pärlor”, det vill säga de mindre besöksmålen som inte är lika välkända. Syftet har varit att få mer kännedom om varandra och genom det kunna tipsa besökare om fler besöksmål.

En av projektets beståndsdelar var en filmproduktion som resulterade i femton olika filmer för Skånes gröna hjärta. Filmerna visades på Skånetrafikens bussar och tåg och är i sådan form att de lätt kan redigeras och i framtiden innehålla ytterligare destinationer.

Projektdeltagarna har även fått kunskap om vår plats besökare och deras behov, genom workshops och seminarium som letts av experter på området.

Insikter och slutsatser

Vid slutseminariet i oktober diskuterade projektdeltagarna följande insikter och slutsatser, som projektet resulterat i:

  • Ökad kännedom om att det finns ett platsvarumärke (Skånes gröna hjärta)
  • Ökad kännedom om varandra och kraften i det
  • Ökad samsyn om behovet av hållbar samverkan över tid
  • Ökat samsynen om att vi är platsen
  • Ökad samsyn om vad platsen kan erbjuda
  • Ökad samsyn om att samverkan mellan besöksföretagen ökar attraktivitet för besökaren
  • Ökad samsyn om att kännedom om besökaren bidrar till den gemensamma förflyttningen
  • Vi behöver förstärka vår position i nordöstra Skåne och södra Sverige
  • Det finns en utmaning i det ständiga arbetet och utvecklingen av platsvarumärket
  • Det finns en utmaning i ägandeskapet av vår gemensamma önskan om fortsatt förflyttning

De här lärdomarna tas nu med i det fortsatta arbetet med platsens attraktivitet och den fortsatta implementeringen av platsvarumärket Skånes gröna hjärta. 

Bild från slutseminariet.

Bakgrund

Aktiva och engagerade aktörer är av stor betydelse för kommunens möjlighet att utvecklas och att kommunen förblir en attraktiv kommun att leva och bo i. År 2020 genomfördes projektet Mitt gröna hjärta, ett platsvarumärkes- och forskningsprojekt, i samverkan mellan Högskolan Kristianstad, Östra Göinge kommun och platsens intressenter som företagare, föreningar och Göingebor.

Mitt gröna hjärta resulterade i viktiga insikter kring vikten av ökad kännedom om platsen, om varandra och kraften i det. Även samsyn beträffande att alla bidrar till bilden av Östra Göinge var en av de viktiga insikterna, som sedan följde med in i projektet Upptäck Skånes gröna hjärta.

Projektet Upptäck Skånes gröna hjärta har möjliggjorts genom stöd från Leader Skånes Ess, Stiftelsen RUTH och Östra Göinge kommun.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?