Lotteritillstånd

Lotterier

Från 1 januari 2019 krävs det licens för spel om pengar, undantag finns dock för lotterier där deltagarna inte behöver betala en insats, till exempel vid ”gilla och dela” i sociala medier. Spelinspektionen ger licens till alla lotterier men kommunen kan ge tillstånd till så kallade registreringslotterier (kommunala lotterier).

Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier om pengar. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten.

Kommunerna ansvarar från 1 januari 2019 endast för registreringslotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Här nedan återges kort vad som gäller från och med den 1 januari 2019 för registreringslotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).

Registreringslotterier

Efter den 1 januari 2019 kan kommuner inte längre ge tillstånd till lotterier. Kommunerna kommer dock fortfarande kunna registrera lotterier inom kommunen enligt 6 kap. 9 § spellagen.

Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 §. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,

2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,

3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och

4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Regeringen anför i proposition 2017/18:220 sid. 308 att det av kravet i punkt 1 – att lotterierna endast får bedrivas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam – följer att lotterierna inte får tillhandahållas online.

Vem kan erhålla registrering

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,

2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,

3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och

4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

Lämplighetsprövning?

Av 6 kap. 9 § spellagen andra stycket följer att för den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), ska kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket spellagen tillämpas vid registreringen. Med detta menas att registrering inte får ges till den som väsentligen har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. För en juridisk person gäller detta krav även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i sökandens styrelse eller ledning eller i ägarens styrelse eller ledning.

Förändringar i den krets av personer som beskrivs i 4 kap. 3 § ska anmälas till kommunen senast 14 dagar efter det att förändringen har skett (6 kap. 9 § andra stycket spellagen).

Efter den 1 januari 2019 gäller penningtvättslagen för registreringslotterier. Spelinspektionen har dock rätt att meddela undantag från penningtvättslagens tillämpning. I Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism undantas registreringslotterier från penningtvättslagen såvida inte dessa tillhandahålls online. Notera dock att regeringen i propositionen uttalat att registreringslotterier inte får tillhandahållas online.

Tid för registrering och villkor

En registrering ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).

Efter den 1 januari 2019 kommer Spelinspektionen inte att meddela några beslut om typgodkännande som tidigare gjorts enligt 14 § lotterilagen (1994:1000) då denna bestämmelse inte längre finns i nya spellagen. Detta innebär att kommunen själva får uppställa villkor avseende till exempel krav på lottsedeln.

Insats och vinst

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp (46 500 kr, år 2019). Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet (4 kap. 7 § spelförordningen [2018:1475]).

Ansökan

Östra Göinge kommunstyrelse är lotterimyndighet i kommunen.
För varje lotteri ska finnas en av föreningen utsedd lotteriföreståndare som är godkänd av Östra Göinge kommun. Det är också Östra Göinge kommun som utser en lotterikontrollant.
Ansökan görs på en speciell blankett som lämnas eller skickas till Östra Göinge kommun tillsammans med utdrag från ett protokoll från ett möte där föreningen bestämt att hålla ett lotteri. På mötet måste föreningen också bestämma vem man vill ha som lotteriföreståndare.
Ansökan finns under lotterier på blankett-sidan, sök på blanketter i sök-rutan ovan och scrolla ner till lotterier.
Tillsammans med ansökan skickas också stadgar, verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse, om dessa inte redan finns hos Östra Göinge kommun.

Lotterier utan licens

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning. Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Om du vill veta mer om lotterier kontakta gärna:

Therese Svensson Collin, Fritids- och Föreningssamordnare tfn 044-775 60 63


Hittade du inte vad du sökte?