Kvalitetshandbok

Kvalitetsarbetet i kommunen utgår från Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – SOSFS 2011:9. Denna föreskrift gäller för alla som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst och/eller verksamhet inom LSS. Socialstyrelsens definition av kvalitet är att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och tagna beslut.

Ett systematiskt kvalitetsledningssystem är verktyget för att uppnå och bibehålla kvalitet i verksamheterna. Kvalitetsledningssystemet talar om hur vi ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheter. Med hjälp av dokumenterade processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå en god kvalitet. Att rätt saker görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Därmed skapa nytta för de som verksamheten är till för: kunder, patienter, brukare och klienter.

Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalyser, egenkontroll och hantering av avvikelser. Syftet är att arbeta systematiskt. Att hitta avvikelser ifrån kvalitén och om verksamheten inte uppnår de krav och mål som gäller för att i så fall åtgärda det.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?