Medborgarforum utifrån ålders- och funktionsperspektiv

Medborgarforum är den nya mötesformen för dialog mellan Östra Göinges politiker och Göingebor kring de politiskt prioriterade områdena, med särskilt fokus på äldre och personer med funktionsvariation. Syftet är att skapa möten kring viktiga frågor och låta politikerna ta del av Göingebornas tankar, uppfattningar och behov av olika delar av samhällsservicen och sedan använda kunskapen som underlag för fortsatta satsningar och beslut.

I slutet av september -20 genomfördes det första Medborgarforumet. Den centrala frågan löd: Vad är viktigt för att Östra Göinges byar ska upplevas som attraktiva att bo och leva i, med särskild tanke på äldre och personer med funktionsvariation?

Utöver politiker och intresserade Göingebor kom också representanter från vårdcentral, idéburen sektor, trossamfund och näringsliv vid sidan av representanterna för pensionärsföreningar och handikapporganisationer.

Politikerna uppskattade mötesformen och att döma av utvärderingarna var forumet betydelsefullt för många. Flera tyckte det var en bra mix av deltagare och man uppskattade att träffa andra än endast representanter för pensionärs- och funktionshinderorganisationerna. Enligt utvärderingarna upplevdes mötet som informativt, konstruktivt och som en källa till nya tankar, tips och idéer. Ett förbättringsområde som togs upp var att få med personer som representerar gruppen utrikesfödda i forumdialogerna. Stämningen upplevdes som gemytlig och god och flera deltagare skrev att de ville se en fortsättning på mötesformen.

Några deltagare önskade diskutera mer konkreta verksamhets- och individfrågor kopplade till målgrupperna. Även dialogytorna gentemot verksamheten ska utvecklas och verksamhetsdialoger kommer att arrangeras av kommunens organisation för Hälsa- och omsorg, där den professionella kunskapen om målgrupperna finns. I nuläget ligger verksamhetens fokus på att kvalitetssäkra det dagliga arbetet med hänsyn tagen till smittläget. När stormen är utriden kommer verksamhetsdialoger att iscensättas.

Som förslag på teman för kommande Medborgarforum stod frågan om trygghet i centrum, trygghet i betydelsen ökad delaktighet, gemenskap och meningsfullhet. Därför planeras nu nästa tillfälle för att diskutera möjligheterna till delaktighet och aktivitet med koppling till förebyggande och hälsostärkande arbete, under våren 2021. Så fort vi kan träffas riskfritt med tanke på Covid-smittan kommer planen att sättas i verket och inbjudningar till nästa Medborgarforum gå ut. Ytterligare ett Medborgarforum är planerat i september 2021.

Om Medborgarforum

Vem kan delta?

Alla Göingebor som har intresse av kommunens insatser i egenskap av brukare, anhörig eller allmänt intresserad medborgare är välkomna, liksom representanter för lokala och regionala samhällsaktörer, samverkande föreningar och frivilligorganisationer. Från kommunen kommer tjänstepersoner och ansvariga politiska representanter att medverka.

 

Syftet med Medborgarforum är

  • att öka kunskaperna genom gemensamt lärande inom aktuella områden
  • att stämma av och utveckla kommunens nuvarande och framtida service och tjänster
  • att driva den lokala samhällsutvecklingen framåt och därmed öka både livskvalitet och stolthet hos Göingeborna

Inbjudan till Medborgarforum ska kommuniceras brett och med god framförhållning. Forumen ska genomföras vid en tidpunkt på dagen då så många som möjligt i målgruppen har möjlighet att komma, minst två gånger per år. Alla som vill delta i ett Medborgarforum ska i möjligaste mån beredas plats. Begränsningar kan uppstå av praktiska skäl. Vid behov och vid visat intresse kan ytterligare forum på samma tema utlysas så att alla som önskar, kan delta.

 

Mötets upplägg

Varje Medborgarforum kommer att ha ett specifikt tema kopplat till kommunens ansvarsområde och med en särskild utgångspunkt i perspektiven åldrande och funktionsvariation. Exempel på sådana teman kan vara boende, digitala hjälpmedel eller trygghet. Utifrån valt tema presenteras aktuella kunskaper och erfarenheter inledningsvis, som sedan ligger till grund för samtal i mindre och större grupper, där alla deltagare ska få komma till tals. Tankar från de olika diskussionerna sammanfattas avslutningsvis och formar ett konkret resultat av mötet.

 

Lämna förslag på tema

  • Här kan du lämna förslag på ett eller flera teman till Medborgarforum. Utveckla dina tankar med varje tema och formulera några synvinklar som du tycker är angelägna med avseende på åldrande och funktionsvariation. (Ange inga personuppgifter i fältet nedan.)


 


Hittade du inte vad du sökte?