Medborgarforum utifrån ålders- och funktionsperspektiv

Medborgarforum är den mötesform som kommer att ersätta de tidigare kommunala handikapp- och pensionärsråden. Bakgrunden till förändringen är viljan att öppna upp dialogen för fler av samhällets intressenter och aktörer, som arbetar med eller berörs av de tidigare rådens frågeområden. Ett viktigt politiskt syfte med mötena är att stärka det demokratiska inflytandet lokalt och att stämma av i vilken grad Göingeborna upplever att de kommunala satsningarna möter deras aktuella behov av samhällsservice och utveckling.

Premiären för Medborgarforum blir den 23 september 2020, se inbjudan nedan.

Du som vill delta i utvecklingen av Östra Göinge kommun och säkerställa att behov kopplade till åldrande och funktionsvariation belyses, är välkommen till Medborgarforum. Alla Göingebor som har intresse av kommunens insatser i egenskap av brukare, anhörig eller allmänt intresserad medborgare är välkomna, liksom representanter för lokala och regionala samhällsaktörer, samverkande föreningar och frivilligorganisationer. Från kommunen kommer tjänstepersoner och ansvariga politiska representanter att medverka.

Syftet med Medborgarforum är

  • att öka kunskaperna genom gemensamt lärande inom aktuella områden
  • att stämma av och utveckla kommunens nuvarande och framtida service och tjänster
  • att driva den lokala samhällsutvecklingen framåt och därmed öka både livskvalitet och stolthet hos Göingeborna

Inbjudan till Medborgarforum ska kommuniceras brett och med god framförhållning. Forumen ska genomföras vid en tidpunkt på dagen då så många som möjligt i målgruppen har möjlighet att komma, minst två gånger per år. Alla som vill delta i ett Medborgarforum ska i möjligaste mån beredas plats. Begränsningar kan uppstå av praktiska skäl. Vid behov och vid visat intresse kan ytterligare forum på samma tema utlysas så att alla som önskar, kan delta.

Angelägna teman

Varje Medborgarforum kommer att ha ett specifikt tema kopplat till kommunens ansvarsområde och med en särskild utgångspunkt i perspektiven åldrande och funktionsvariation. Exempel på sådana teman kan vara boende, digitala hjälpmedel eller trygghet. Utifrån valt tema presenteras aktuella kunskaper och erfarenheter inledningsvis, som sedan ligger till grund för samtal i mindre och större grupper, där alla deltagare ska få komma till tals. Tankar från de olika diskussionerna sammanfattas avslutningsvis och formar ett konkret resultat av mötet.

Har du förslag på teman som du vill diskutera är du välkommen att lämna ditt förslag nedan.

  • Här kan du lämna förslag på ett eller flera teman till Medborgarforum. Utveckla dina tankar med varje tema och formulera några synvinklar som du tycker är angelägna med avseende på åldrande och funktionsvariation. (Ange inga personuppgifter i fältet nedan.)


 

 

Tid och plats för medborgarforum  Inbjudan
23 september 2020 kl. 16-18 i Prästavångsskolans matsal i Broby (OBS! Föranmälan då antalet platser är begränsat, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer).  Ett långt och gott liv i  Östra Göinge

Hittade du inte vad du sökte?