Personlig assistans

Biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar (enligt 51 kap socialförsäkringsbalken) enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Personlig assistans är en insats som kan sökas av den som ha en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver assistans för att klara sin vardag. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

För att beviljas personlig assistans fordras att den enskilde har ett stort behov av stöd och hjälp av personlig karaktär i samband med:

  • personlig hygien
  • på- och avklädning
  • toalettbesök
  • måltider
  • kommunikation med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personer med funktionsnedsättning

Därutöver, när dessa grundläggande behov bedömts, ska assistansen även omfatta andra situationer som man behöver kvalificerad hjälp med, för att klara vardagen och för att vara delaktig i samhället på olika sätt.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans. När du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen exempelvis kommunen eller privat utförare.

Kontakta oss>>

 

Ansökan om ersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro

Se information från Försäkringskassan.Hittade du inte vad du sökte?