Ansöka om stöd och hjälp

Två äldre personer som håller varandras händer. Foto.

Du som behöver bistånd i form av service eller stöd, exempelvis hemtjänst eller särskilt boende är välkommen att vända dig till biståndshandläggaren i ditt område för att ansöka om hjälp.

Det är alltid skyndsam handläggning, men tiden varierar beroende på ansökans omfattning och om utredningen behöver kompletteras med information från andra parter, t.ex. läkarintyg.

Hur går ansökan till?

Vanligtvis bestäms ett personligt möte där vi går igenom vad du behöver hjälp med. Make, maka eller annan anhörig/ närstående får gärna vara med vid mötet. Den som har svårt att förstå svenska kan be att kommunen anlitar en tolk. Efter kontakten beslutar handläggaren om du har rätt till hjälp eller inte. Din ansökan utreds enligt socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och förvaltningslagen.

Beslut om insatser

Biståndshandläggaren fattar efter ert möte beslut om insatser. Om behovet ändras kan du när som helst avsluta en insats eller ansöka igen.

Vid avslag får du information om hur du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du kan få hjälp av biståndshandläggaren/beslutsfattaren att överklaga ditt beslut.

Kontakt

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Stöd och hjälp

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) skall alla ges förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland stöd och hjälp i olika former. Här nedan ser du några exempel på insatser.  Klicka här för att läsa mer i Hälsa och omsorgsbroschyren.

Anhörigstöd

Kommunen erbjuder stöd och hjälp för dig som vårdar eller stödjer en närstående.
Läs mer om anhörigstöd

Avlastning/avlösning

Anhörigvårdare som sammanbor med och vårdar en närstående kan erbjudas avlastning i dagvård eller avlösning i hemmet, korttids- eller växelvård.
Läs mer om avlastning/avlösning

Bostadsanpassning

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionshinder) kan din bostad behöva anpassas.
Läs mer om bostadsanpassning

Dagvård

Att ha en meningsfull vardag och få hjälp att bryta isolering kan underlätta.
Läs mer om dagvård

Fixartjänst

Alla som fyllt 70 år kan få hjälp av fixartjänsten. Tjänsten är gratis. Man kan få hjälp i högst en timme per hushåll och månad.
Läs mer om fixartjänst

Färdtjänst

Du som har varaktiga funktionshinder, som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationer, kan få möjlighet att resa med färdtjänst. Färdtjänst ansöker du om hos Skånetrafiken.
Läs mer om färdtjänst

Hemtjänst

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder eller sjukdom/funktionsnedsättning behöver stöd för att klara dig i ditt hem.
Läs mer om hemtjänst

Hjälpmedel

Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel utskrivet.
Läs mer om hjälpmedel

Korttidsvård

Korttidsvård ger dig tillfällig omsorg och vård på ett korttidsboende, när ditt behov inte kan tillgodoses hemma i din bostad.
Läs mer om korttidsvård

Matdistribution

Matdistribution är en färdiglagad huvudmåltid, som levereras direkt hem till dig, som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan laga ditt huvudmål.
Läs mer om matdistribution

Parkeringstillstånd

Om du har nedsatt rörelseförmåga kan du få ett särskilt parkeringstillstånd för att parkera på parkeringsplats avsedd för personer med rörelsehinder.
Läs mer om parkeringstillstånd

Rehabilitering

Om du behöver träna upp och/eller bibehålla funktion eller förmåga finns det möjlighet till rehabilitering.
Läs mer om rehabilitering

Särskilt boende

I de fall där sjukdom eller funktionsnedsättning gör att det inte går att bo i egen bostad finns det möjlighet att ansöka om vård- och omsorgsboende.
Läs mer om särskilt boende

Tandvård

Den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan ha rätt till extra tandvårdsstöd eller så kallat grönt kort.
Läs mer om tandvård

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som snabbt behöver kunna kalla på hjälp t. ex om du har ramlat.
Läs mer om trygghetslarm

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga.
När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Du ska överklaga direkt till den myndighet som fattat beslutet.

Hur du överklagar beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Den handläggare som fattat beslutet bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.
Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, kommer kommunen att skicka ditt överklagande till Förvaltningsrätten, som prövar ärendet och avkunnar en dom.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/utskott, paragraf i protokollet eller beslutsfattare. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna skrivelsen med datum och underskrift samt uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
Skicka i så fall med den fullmakt du utfärdat till ombudet. Om du behöver hjälp eller mer information om hur man överklagar, kan du vända dig till handläggaren/beslutsfattaren.

Besvärshandlingen ska ha kommit in till Östra Göinge kommun inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

Skicka ditt överklagande till:
Östra Göinge kommun
Box 66
289 03 Broby

Du kan även lämna det i kommunens kundtjänst på Storgatan 4 i Broby.

Kontakt
Kontakta biståndshandläggaren i ditt område


Två äldre personer som håller varandras händer. Foto.

Hittade du inte vad du sökte?