Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården, upp till sjuksköterskenivå, bedrivs på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet.

Ansvaret avser den vård och behandling som ges, samt de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador m m inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Detta sker genom att tillse att personalens arbete utförs enligt gällande författningar, föreskrifter och andra regler och direktiv för verksamheten.

MAS ansvarar för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg om en vårdtagare i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada, vårdbrist eller sjukdom.

MAS har inget primärt ansvar för den individuellt inriktade vården av en enskild patient, men kan ingripa i enskilda fall och bestämma över vård och behandling.

Kontakt

Kontakta MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Lagar och författningar

Det finns många lagar och författningar som reglerar den kommunala hälso- och sjukvården.
Patientlagen (2014:821) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård och syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

 


Hittade du inte vad du sökte?