Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården, upp till sjuksköterske-nivå, bedrivs på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet.

Ansvaret avser den vård och behandling som ges, samt de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador m m inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Detta sker genom att tillse att personalens arbete utförs enligt gällande författningar, föreskrifter och andra regler och direktiv för verksamheten.

MAS ansvarar för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg om en vårdtagare i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada, vårdbrist eller sjukdom.

MAS har inget primärt ansvar för den individuellt inriktade vården av en enskild patient, men kan ingripa i enskilda fall och bestämma över vård och behandling.

Kontakt

Kontakta MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska


Hälso- och sjukvårdslagen säger att  varje kommun ska ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS ansvarar för att kommunens hälso- och sjukvård utförs på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet.

Ansvaret gäller den vård och behandling som ges. MAS har också ansvar för att läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador m m inom hälso- och sjukvårdsverksamhet görs på rätt sätt. Detta gör MAS genom att se till att personalen följer de regler som finns för verksamheten.

Vården ska vara säker. Om något händer en vårdtagare i kommunens vård så har MAS ansvar för att anmäla händelsen till Socialstyrelsen.

MAS har inte i första hand ansvar för vården av en enskild patient men kan ingripa i enskilda fall och bestämma över vård och behandling.


Hittade du inte vad du sökte?