Individuell plan

I samband med att en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan upprättas. 

I den individuella planen ska finnas beslutade och planerade insatser och den ska upprättas i samråd med den enskilde.
I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget.

Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.

Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer.

Kontakta oss >>


Hittade du inte vad du sökte?