Hälso- och sjukvård

Läkare med patient. Foto.

Foto: Maskot bildbyrå

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som:

 • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
 • bor i bostad med särskild service enligt LSS
 • vistas i dagverksamhet eller daglig verksamhet enligt LSS
 • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast, demenssjuksköterska och dietist till personer som bor på särskilt boende och till personer som bor i ordinärt boende och som inte kan ta sig själv till sin vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsinsatserna utförs enligt läkarordination.

Om du på grund av sjukdom och/eller stora funktionshinder inte själv eller med hjälp av ledsagare kan ta dig till vårdcentralens mottagningar kan du ha rätt till sjukvårdande behandling i hemmet.
Du kan få hemsjukvård oavsett om du bor kvar hemma eller i ett särskilt boende.

Hemsjukvård bedrivs dagtid, helgfri måndag-fredag av arbetsterapeut och sjukgymnast, och dygnet runt av sjuksköterska med hjälp av vårdpersonal inom hjälp i hemmet. Du kan ha rätt till hemsjukvård även om du inte har hjälp i hemmet och har du hjälp i hemmet har du inte automatisk rätt till hemsjukvård.

Det är vårdcentralen och sjukhuset som ansvarar för läkarinsatserna.

Kontakt

Kontakta hemsjukvården i ditt område

Hjälpmedel

Utprovning av tekniska hjälpmedel är en del i hemsjukvården och följer således de rutinerna.

De flesta hjälpmedel provas ut av kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut och ansvaret gäller de personer som är folkbokförda i kommunen och över 20 år.

Vad kostar det?

Utprovning av hjälpmedel kostar som ett besök av hemsjukvården. Det tas även ut en månatlig avgift för hjälpmedelsabonnemang.

Se aktuella avgifter här


Hur ansöker jag om hjälpmedel?

Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut i ditt område

Återlämning av hjälpmedel

Hemrehabilitering

Vad är hemrehabilitering?

Rehabiliteringen är en del av hemsjukvården och följer samma riktlinjer som den. En arbetsterapeut eller en fysioterapeut kan hjälpa dig med rådgivning, utprovning och ordination av hjälpmedel efter dina behov.

Har du legat på sjukhus, eller har du en skada eller sjukdom som gör att du har svårt att klara av ditt vardagliga liv?
Då har du möjlighet att få stöd och träning i hemmet genom hemrehabilitering under en begränsad tid, för att åter bli självständig och känna dig trygg i din bostad.

Vi erbjuder hemrehabilitering till dig, om du inte har möjlighet att ta dig till din vårdcentral.
Om du har legat på sjukhus, bestämmer ni vid vårdplaneringen vilken typ av rehabilitering som kan vara lämplig för dig när du skrivs ut.

Hur går det till?

En hemrehabiliteringsperiod varar 1-2 månader beroende på dina behov. Du får hembesök av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut  som tillsammans med dig planerar din rehabilitering.

Vi gör gemensamt upp en rehabiliteringsplan med målsättning för din rehabilitering. Ett av huvudmålen är att du skall återfå din styrka för att klara av dina vardagsaktiviteter hemma, såsom klädsel, hushållsbestyr, förflyttningar och hygien. En fysioterapeut och arbetsterapeut gör bedömningar av din aktivitets- och funktionsförmåga, hjälpmedelsbehov och ev. bostadsanpassning. Du tränar hemma i din bekanta miljö efter ett individuellt träningsprogram tillsammans med arbetsterapeut/fysioterapeut och eventuell hemtjänst. Fysioterapeuten och arbetsterapeuten ansvarar för träningen.

Hemrehab består av fysioterapeut, arbetsterapeut och hemtjänstpersonal som stödjer dig i din rehabilitering i ett nära samarbete med övrig personal i hemsjukvård och hemtjänst.

Kostnad

Se aktuella avgifter här

Kontakt

Kontakta hemsjukvården i ditt område

Prioriteringsnivå 1

Definition

Personer som inte klarar sig i sin bostad utan är i behov av insatser på grund av försämrat hälsotillstånd för att kunna vara kvar i sin bostad.

Kontakt inom 2 dagar

 • Insatser som ger förutsättningar för patienter att vistas i hemmet där alternativet annars är korttids-sjukhusvistelse.
 • Insatser som förebygger/behandlar trycksår.
 • Insatser i vård i livets slut.

Bedömning påbörjad:

inom 2 arbetsdagar (vardagar)

Prioriteringsnivå 2

Definition

Personer som klarar sig i sin bostad men har successivt fått en viss svårighet i sin dagliga livsföring.

 

Kontakt inom 5 dagar

 • Insatser för att klara av dagliga aktiviteter exempelvis något av följande områden; personlig vård, förflyttning, måltid, av- och påklädning, relationer och vardagskommunikation.


Bedömning
 påbörjad:

inom 10 arbetsdagar (vardagar)

Prioriteringnivå 3

Definition

Personer som inte klarar sig i sin närmiljö och kan utöva ett aktivt och självständigt liv.

 

Kontakt inom 5 dagar

 • Insatser för vardagsaktiviteter med syfte att klara ett självständigt och aktivt liv i relation med sin omgivning och närmiljö.

 

Bedömning påbörjad:

inom 15 arbetsdagar (vardagar)

 

Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Personal som har en patientrelation till dig, ett behov av information om dig och har ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. All hälso- och sjukvårdpersonal har tystnadsplikt. Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga i en sammanhållen journalföring mellan olika vårdgivare kan du begära att de spärras. Du ansvarar själv för att informera personalen om att du vill spärra dina uppgifter. Ångrar du dig kan du säga till att spärren ska bort.

För att NPÖ ska kunna användas krävs hög säkerhet för sekretess och spårbarhet av informationen. All hälso- och sjukvårdspersonal som får tillgång till informationen måste kunna identifiera sig med e-tjänstlegitimation. Det finns en kontrollfunktion för användningen av NPÖ.

Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, är ett nationellt IT-stöd för sammanhållen journalföring. Det gör det möjligt för behörig vårdpersonal i kommunen att ta del av uppgifter ur andra vårdgivares patientjournaler direkt via datorn. För dig som patient betyder det enklare vårdkontakter och säkrare vård.

Vem kan se mina uppgifter?

Endast behörig och legitimerad vårdpersonal som med säker identifiering kan se de uppgifter som behövs för att ge dig god och säker vård. Den legitimerade vårdpersonalen måste ha en patientrelation till dig och ha ditt samtycke.

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik och kan snabbare ge dig god och säker vård. För dig innebär det att du inte behöver komma ihåg och upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare.

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?

Bara säkert identifierad och legitimerad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. De måste dels ha en patientrelation till dig och dels ha ditt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar och säkerställer därmed att regelverket följs. Du kan själv begära att ta del av den informationen hos din vårdgivare.

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

Vad händer om jag blir medvetslös i livshotande tillstånd?

Då kan den legitimerade vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av dina uppgifter, dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

Hur är det med IT-säkerheten?

I patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Finns min journal på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

 

Patientskada

För det fall en vårdskada skulle uppkomma finns möjligheten till patientskadeersättning.

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av situationerna enligt patientskadelagen:

 • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
 • felaktig diagnos
 • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exempelvis som så kallad hemsjukvård, i äldreboenden, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock inte inom elevhälsan).

Om du drabbas

Du som har drabbats av en patientskada hos Östra Göinge kommun, och som är försäkrad, har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans. Du behöver då anmäla din skada genom att fylla i blanketten skadeanmälan på Kommunassurans webbplats.  Den ifyllda blanketten skickar du till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

Telefon 040-611 22 00
Mejl: skador@ksfab.se

Patientnämnd

Om du inte är nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått bör du i första hand tala med personalen eller chefen där du vårdas. Om du tycker att det känns svårt eller obehagligt att diskutera direkt med personalen så kan du vända dig till Patientnämnden Skåne.

Patientnämnden (som tidigare hette Förtroendenämnden) är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården inom kommunerna.

Läs mer om Patientnämnden Skånes på regionens webbplats

 

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor.
Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771- 77 80 90.

Information om sjukresor

 

Rutiner för kommunal hälso- och sjukvård

Kommunens mediciniskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har socialnämndens uppdrag att se till att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp kommunala hälso- och sjukvårdsrutiner.

Rutinerna vänder sig i första hand till den personal i kommunen som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Rutinerna gäller även för privata utförare som på kommunens uppdrag genomför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Rutinerna är indelade i övergripande rutiner och sedan i en handbok för hälso- och sjukvård.

Enhetschef och legitimerad personal ansvarar för att rutiner är väl kända för all omvårdnadspersonal.

Övergripande rutiner

Rutiner för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten


Handbok HSL

HSL-handboken finns numera att hitta bland handböckerna.

Kontakt

Kontakta Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Vårdhandboken

Vårdhandboken ger praktiska råd utifrån tillförlitliga vårdmetoder.

I Vårdhandboken kan man exempelvis läsa om hygienrutiner, hur man genomför undersökningar, provtagningar och behandlingar eller hur man hanterar olika hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vårdhandboken riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, oavsett var vården bedrivs. Vårdhandboken bygger på att användarna har en grundläggande utbildningsnivå inom hälso- och sjukvård.

Vårdhandboken är webbaserad och nås via vardhandboken.se.

 


Läkare med patient. Foto.

Foto: Maskot bildbyrå


Hittade du inte vad du sökte?