Hälso- och sjukvård

Läkare med patient. Foto.

Foto: Maskot bildbyrå

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet eller daglig verksamhet enligt LSS
  • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Samordnad vårdplanering – SVPL

För att trygga enskilda patienters rätt att få en god och säker vård och omsorg krävs i vissa fall samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Vid samordnad vårdplanering överförs det medicinska ansvaret från en vårdgivare till en annan. Vårdplaneringen ska resultera i en samordnad vårdplan som beskriver vilka insatser slutenvård, öppenvård/primärvård och kommun ska ge patienten i anslutning till utskrivning från sjukhus.

Grundläggande för den samordnade vårdplaneringen är att det sker i samråd med patienten och att patientens integritet respekteras.

Region Skåne och kommunerna i Skåne har i samverkan tagit fram rutiner för samordnad vårdplanering.
Kommunerna i nordöstra Skåne har i samverkan med primärvård och sjukhusorganisationerna (Kristianstad och Hässleholm) i nordöstra Skåne tagit fram kompletterande rutiner för den samordnade vårdplaneringen.

Ett webbaserat system för samordnad vårdplanering – SVPL-IT har från och med 2010-12-01 införts mellan kommunerna, primärvården och sjukhuset i Hässleholm och Kristianstad.

 


Läkare med patient. Foto.

Foto: Maskot bildbyrå

Hittade du inte vad du sökte?