Stöd och service

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med:

Personkrets 1: utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2: betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3: andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Personer som anges ovan har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

Insatser

Insatserna för särskilt stöd och särskild service är:

Insatserna grundas på Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för att följa upp att kommunen följer lagen.

Ansökan och utredning

För att ansöka om insatser vänder du dig till en LSS-handläggare.
Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftligt beslut.
Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov.
Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas.
Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen.
Handläggningen sker skyndsamt.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Kontakt

Kontakta handläggare >>Hittade du inte vad du sökte?