Vanliga frågor angående bostadsanpassningsbidrag

Här kan du hitta svar på vanliga frågor som rör bostadsanpassningsbidrag.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att genom anpassning av bostaden ge personer med bestående funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget regleras i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Tillsynsmyndighet är Boverket och kommunens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

 

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketten kan du få från kommunens handläggare, arbetsterapeuter eller kundtjänst i kommunhuset i Broby. Blanketten finns också att hämta på hemsidan.

Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska intyg som styrker din funktionsnedsättning bifogas. I de flesta fall brukar arbetsterapeuten i kommunen skriva intyget men det kan även vara intyg från annan sakkunnig t.ex. sjukgymnast, synpedagog, minnesmottagningen eller läkare.

Du ska vid större åtgärder också bifoga kopia på anbud, offert eller en kostnadsberäkning samt ritningar.

 

För vilka åtgärder kan jag få bidrag?

Bidrag kan lämnas för bostadens fasta funktioner som t.ex. ta sig in i eller ut ur sin bostad, montering av vägg/stöd handtag, borttagning av tröskel eller liknande så att din vardag ska fungera.

Bidrag kan även lämnas för reparationer av anordningar/teknisk utrustning som installerats med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag beviljas inte för sådant som man normalt tar med sig när man flyttar.

 

Hur stort är bidraget?

Bidrag lämnas för beviljade åtgärder och är inte knutet till din ekonomi.

 

Vad gäller om jag flyttar?

Vid köp eller byte av bostad ställer lagen krav på att den bostad som du väljer är lämplig med hänsyn till ditt funktionshinder, om det inte finns särskilda skäl för valet av bostad.

 

Vad gäller om jag inte äger min bostad?

Om du inte äger din bostad ska fastighetsägaren alltid godkänna åtgärderna innan de utförs. Observera att om du bor i en bostadsrätt ska styrelsen i bostadsrättsföreningen godkänna den sökta anpassningen.

 

Hur utförs anpassningen?

Om din ansökan blir beviljad beställer du din anpassning och får denna utförd.

Bostadsanpassningsbidrag är ett penningbidrag och du är beviljad en viss summa.

När du får din faktura, skicka en kopia av denna, tillsammans med uppgift om till vilket konto ditt bidrag ska utbetalas till.

 

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?

Du har rätt att överklaga kommunens beslut om du inte är nöjd. Då skickar du, inom tre veckor från det du fått beslutet, ett skriftligt överklagande till kommunen.

Är du däremot missnöjd med hur kommunen handlägger din ansökan kan du göra en tillsynsanmälan hos Boverket.

 


Hittade du inte vad du sökte?