Till dig som blir utsatt för våld

Klicka här om du behöver lämna sidan fort

Våld kan drabba kvinnor, män och transpersoner oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, religionstillhörighet och funktionsförmåga. Generellt kan man säga att män utsätts för våld i den offentliga miljön, av en okänd gärningsman. Kvinnor blir utsatta för våld i hemmet, av en man som hon har eller har haft en kärleksrelation till. Detta går att se i statistiken över anmälda brott.

Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor och barn av båda könen. Men även heterosexuella män, homosexuella kvinnor och män, samt transpersoner kan utsättas för våld i nära relationer. Barn som upplever våld i närstående vuxnas relationer betraktas enligt lagen som offer för brott.

I en nära relation kan det handla om flera typer av våld.

Fysiskt våld

De flesta tänker på fysiskt våld när man pratar om våld i nära relation eller våld generellt. Det kan handla om våld i form av slag, sparkar, örfilar, kraftiga knuffar, strypgrepp och användande av tillhyggen och vapen.


Psykiskt våld

Psykiskt våld är vanligt inom våld i nära relation. Det kan vara att man hotar sin partner att man ska slå eller tvinga sig på den sexuellt. Man kanske också hotar att ta livet av sig själv, sin partner eller andra personer som är viktiga för denne, som exempelvis barnen eller partnerns föräldrar.

Dessutom kan den som utövar våld kontrollera sin partner och använda nedsättande och kränkande ord för att bryta ned dennes personlighet. En annan typ av psykiskt våld kan vara att hindra partnern att trösta sina barn eller hindra denne att söka vård för egen del eller barnen.


Sexuellt våld

Det kan handla om att den som utövar våld bland annat tvingar sig sexuellt på sin partner och kräver att få ha sex. Partnern kan tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar som man inte vill. Det kan även handla om våldtäkt samt våld riktat mot bröst och underliv. Från och med 1 juli 2018 säger lagen att sex måste grundas på samtycke. Detta innebär att den som blivit utsatt för sexuellt våld inte uttryckligen måste ha sagt nej för att det ska räknas som en brottslig handling. Det är vanligt att bli tyst, stelna eller inte säga något för de som blir utsatta för sexuellt våld och att man inte kan säga emot även om man vill.


Materiellt våld

Den som utövar våld kan förstöra familjens saker, partnerns ägodelar och barnens leksaker. Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera, som en bil eller mobiltelefon.


Ekonomiskt våld

Det kan innebära att den som utövar våld kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar. Partnern måste kanske be om pengar till alla inköp. Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt nödvändigt i hushållet. Den som utövar våld använder istället sina pengar till egna nöjen och investeringar.


Digitalt våld

Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med att fler använder webb, sociala medier och smartphones. Det kan exempelvis handla om att utövaren skickar hotfulla mejl och sms eller sprider rykten på sociala medier. Våldsutövaren kanske kapar sin partners Facebook- eller Instagramkonto. Den som utövar våld kan ladda ner en app till mobilen och kontrollera var en person befinner sig för att alltid ha koll på sin partner. Precis som de andra våldsformerna handlar det om att kontrollera sin partner. Digitalt våld är särskilt vanligt bland unga.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

En person som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner för att klara av vissa saker i vardagen. Exempelvis om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Om partnern lämnar den funktionsnedsatta partnern ensam, trots vetskapen om behovet av stöd och hjälp, handlar det om en allvarlig kränkning och en våldshandling.


 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär hot och regler som begränsar en (ofta ung) persons handlingsutrymme och möjlighet att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar reglerna och normerna anses dra skam över familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen ska återfå den förlorade hedern. Gärningspersonerna är ofta flera i familjen, släkten eller gemenskapen. De flesta som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är flickor och kvinnor, men även unga män, homo-, bi- och transsexuella personer av båda könen drabbas.

Hedersförtryck – för dig som är utsatt

Tris – hedersrelaterat våld mot unga, kompetens att möta unga med intellektuell funktionsnedsättning 

 

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. Människohandel är när människor utsätts och utnyttjas för bland annat sexuella ändamål, tiggeri, tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Om du är utsatt eller misstänker att någon är utsatt för människohandel kan du vända dig till socialtjänsten.

Du som yrkesverksam eller arbetar ideellt kan vända dig för råd och vägledning i ärenden till regionkoordinator.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?