Boende

Information om boende i Östra Göinge

En nyckelknippa ligger på ett träunderlag.

Vi har tagit fram en film för dig som bor i, eller ska flytta till, en hyreslägenhet.

Bostad under asylprocessen

Boendesituationen under asylperioden avgör även din boendesituation efter att du har beviljats uppehålls-
tillstånd. Den ekonomiska ersättning som betalas ut till asylsökande påverkas av aktuell boendeform. Vänd dig till den mottagningsenhet hos Migrationsverket där du är inskriven för att få mer information.

Migrationsverkets boende

Migrationsverket handlägger asylärenden. Om du som är asylsökande är i behov av bostad under asylprocessen kan Migrationsverket erbjuda detta. Migrationsverket erbjuder ett tillfälligt boende så länge behov finns. Om du håller dig undan så att Migrationsverket inte kan få tag på dig blir du utskriven ur mottagningssystemet, även din rätt till boende upphör då.
Du får inte själv välja var du ska bo utan måste vara beredd att flytta till en ort där det finns lediga bostäder. Det kan också hända att du på grund av platsbrist måste flytta till en ny bostad under tiden som du väntar på beslut. Bostadsformen kan också variera från större anläggningsboenden till självförsörjningshushåll.

Eget boende

Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand under asylprocessen får du själv stå för boendekostnaden. Om du av någon anledning inte kan bo kvar i det boende som du själv har ordnat kan du flytta till en av
Migrationsverkets anläggningar där det finns plats. Oavsett om du väljer en av Migrationsverkets bostäder eller att ordna ditt boende på egen hand, måste du vara tillgänglig så att Migrationsverket kan komma i kontakt med dig. Kom ihåg att meddela din mottagningsenhet din nya adress om du flyttar under väntetiden.

Bostad för dig som har beviljats uppehållstillstånd

Du som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande, enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dig, omfattas av bosättningslagen. Lagen omfattar dig som vistas i anläggningsboenden samt kvotflyktingar. Lagen innebär att alla kommuner i Sverige är skyldiga att ta emot nyanlända på anvisning för bosättning. Syftet med bosättningslagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället.

Kommunerna har olika förutsättningar

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.

Migrationsverket och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret för att anvisa nyanlända till en kommun.

Du får bara ett erbjudande om bostad

Att bli anvisad till en kommun innebär att den aktuella kommunen är ansvarig att ordna ett boende till dig och familjemedlemmar som du bor tillsammans med på anläggningsboendet.

Erbjudande om bostad kan komma från någon kommun i Sverige vilket innebär att du kan erbjudas en bostad i annan kommun än den du befinner dig i nu. På det viset har du inte möjlighet att själv välja vart du ska bli erbjuden bostad. Du har möjlighet att tacka ja eller nej till erbjudande om bostad. Du får ett erbjudande. Väljer du att tacka nej måste du flytta ut från Migrationsverkets boende där du nu bor och lämna plats till andra asylsökande och du har inte längre ett bosättningsärende.

Eget boende

Du som redan under asylperioden bott i eget boende omfattas inte av bosättningslagen när du beviljas uppehållstillstånd och kan därför inte bli anvisad en kommun. Du som beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete måste också ordna med bostad på egen hand. Du som bor i Migrationsverkets boenden när du får uppehållstillstånd omfattas av bosättningslagen men har möjlighet att hitta ett boende på egen hand.

För att få ett tryggt boende är det viktigt att registrera dig som sökande hos bostadsbolag, både hos privata och kommunala. Genom att registrera dig hos fler än ett fastighetsbolag ökar dina chanser att hitta en egen bostad. Som registrerad finns möjlighet att visa intresse för lediga lägenheter. Det är antalet ködagar som avgör vem som erbjuds förstahandskontrakt på den sökta lägenheten. Den som har flest köpoäng erbjuds lägenheten. 1 dag i kö = 1 köpoäng. Fastighetsbolag kan ha olika regler.

Vad händer när jag har både uppehållstillstånd och ett boende?

Etablering

Arbetsförmedlingen är den myndighet som har det samordnande ansvaret för dig som är nyanländ och dina två första år som folkbokförd i Sverige. Uppdraget syftar till att förbereda dig för den svenska arbetsmarknaden. En individuell etableringsplan upprättas där du erbjuds olika aktiviteter för att få en god start på vägen mot självförsörjning:

 • Svenska språket är nyckeln in i samhällslivet varför svenskundervisning (SFI) ingår i etableringsplanen
 • Samhällsorientering på modersmål
 • Andra arbetsmarknadsförberedande insatser

Du erhåller etableringsersättning förutsatt att du deltar aktivt på de inplanerade aktiviteterna.
Läs mer om etableringsuppdraget och vilket stöd du kan få från Arbetsförmedlingen på deras hemsida.

Checklista för dig som är ny i Sverige

 • Ansök om ID-kort hos Skatteverket
 • Folkbokför dig på rätt adress. Din folkbokföringsadress avgör till vilken kommun du betalar skatt, till vilken adress din post skickas och som skolskjuts utgår ifrån men också storleken på eventu- ella bidrag. Det finns flera anledningar till att vara folkbokförd på rätt adress.
 • Ställ dig i flera bostadsköer.
 • Öppna ett bankkonto. Det är viktigt att varje vuxen har ett eget bankkonto.
 • Anmäl ditt bankkonto till Försäkringskassan så att dina ersättningar sätts in direkt på ditt konto.
 • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen för att upprätta etableringsplan, ansöka om etableringsersättning och etableringstillägg. Arbetsförmedlingen anmäler dig till Samhällsorientering och SFI.
 • Skriv in barn på förskola och skola.
 • För dig som önskar finns möjligheten att söka om lån för inköp av möbler och annan nödvändig utrustning till ditt hem, ett så kallat CSN-hemutrustningslån. Via handläggare på kommunen får du hjälp med ansökan.
 • Ta del av sociala aktiviteter så som språkcafé och föreningsliv. Kontakta kommunens inflyttnings- enhet eller kultur- och fritidsenhet för mer information.

Förslag på hemsidor där du kan läsa dig till mer information

Kommunala bostadsbolag i Östra Göinge, Kristianstad och hässleholm

 


Hittade du inte vad du sökte?