Boende (Dari/Pashto)

shutterstock_376319617

Östra Göinge Kommun presents a film for you who are about to or who already rents an apartment.

چگونگی داشتن مسکن در مراحل ‍پناهندگی

وضعیت مسکن شما در مدت زمان پناهندگی بیانگر وضعیت مسکن شما بعد از دریافت اجازه اقامت نیز می باشد. کمک مالی که به پناهجویان پرداخت می گردد، بستگی به نوعیت فعلی مسکن آنها دارد. برای معلومات بیشتر به دفتر پذیرش Migrationsverket (اداره مهاجرین سویدن) که شما در آنجا ثبت نام شده اید، تماس حاصل نمایید.

مسکن اداره مهاجرین سویدن

Migrationsverket قضایای مهاجرین را می شنود. اگر شما پناهجویی هستید که در مراحل پناهندگی در جستجوی مسکن می باشید، در آنصورت Migrationsverket می تواند آن را برای شما بدهد. Migrationsverket برای شما تا زمانی که به آن نیاز دارید برای شما مسکن موقتی خواهد داد. اگر شما موجود نه بودید و Migrationsverket نه توانست با شما تماس حاصل نماید، در آنصورت شما از سیستم پذیرش خارج خواهید شد، و حق دریافت خانه یا مسکن شما بسته خواهد شد.

شما نمی توانید محل زندگی تان را انتخاب نمایید و باید برای انتقال به موقعیت که در آنجا خانه خالی موجود باشد، آماده باشید. در صورتی که خانه کمبود باشد، باز هم شما می توانید به خانه جدید بروید اما باز هم منتظر تصمیم می باشید. نوعیت خانه ممکن است از یک مرکز اقامت بزرگ تا به خانه مستقل (دارای آشپزخانه) متفاوت باشد.

خانه شخصی

اگر شما می خواهید تا در دوران پناهندگی خانه شخصی داشته باشید، در آنصورت شما مسوولیت تمامی مصارف خانه را باید به دوش بگیرید. اگر بنا بر کدام دلایل، قادر به ادامه زندگی در آن خانه نه بودید، در آنصورت می توانید به یکی از مراکز Migrationsverket که در آنجا مکانی برای بودوباش شما می باشد، کوچ نمایید.

در هر دو حالت، چه خانه ای راکه Migrationsverket برای شما فراهم می سازد و یا هم خود شما آن را ترتیب می دهید، باید با Migrationsverket در تماس باشید. به یاد داشته باشید که باید دفتر پذیرش خویش را از آدرس جدید تان در مدت زمان انتظار اطلاع دهید.

شرایط دریافت خانه در صورت دادن اجازه اقامت

به عنوان مهاجر و یا کسی دیگری که به حفاظت نیاز داشته باشد و برایش اجازه اقامت داده شده باشد، طبق مقررات تعیین شده در لایحه بیگانه گان [utlänningslagen (2005:716)]، شما و بستگان شما تحت پوشش لایحه Bosättningslagen (لایحه ای راجع به ‍‍‍پذیرش اسکان بعضی از مهاجرین تازه رسیده) قرار خواهید گرفت. این لایحه آنانی راکه در مراکز اقامت زندگی می کنند و تعدادی از مهاجرین را نیز تحت پوشش خواهد گرفت. منظور این لایحه اینست که همه ای شاروالی های سویدن مسوولیت دارد تا تمامی افراد تازه رسیده و ارجاع شده به اسکان را باید بپذیرند. مقصد Bosättningslagen اینست تا چانس آنعده از افرادی تازه رسیده باشند را بخاطر ادغام آنان در جامعه را بالا ببرد.

شاروالی ها شرایط متفاوت دارند

تعداد از افراد تازه رسیده ای که یکی از شاروالی ها آنان را خواهد پذیرفت بستگی به اندازه، وضعیت بازار کار، تعداد کل از افراد تازه آمده و کودکان بی سرپرست و تعداد از پناهجویان که از قبل در شاروالی موجود اند، دارد. قصد حکومت برای آنعده از شاروالی ها است که نسبتاً بازار کار خوب داشته باشند، نفوس زیاد داشته باشند، میزان پذیرش شان کم باشد و نسبتاً تعداد محدود از پناهجویان را داشته باشند تا شماری زیادی از افراد تازه رسیده را جذب خود کنند.

بورد یا هیئت اداری هر دو نهاد، Migrationsverket و اداره ولسوالی یکجا با شاروالی ها مسوولیت مشترک دارند تا افراد تازه رسیده را اسکان دهند. از اول جنوری سال 2017، Migrationsverket، مسوولیت عام و تام واگذاری افراد تازه رسیده را به شاروالی دارد.

شما فقط پیشنهاد یک خانه را دریافت خواهید کرد

واگذاری یا تحویل شما به شاروالی به این معنی است که شاروالی مربوطه مسوولیت ترتیبات خانه را برای شما و اعضای فامیل که با شما زندگی می کند را برای تان در مرکز اقامت خواهد گرفت. پیشنهاد دادن خانه ممکن توسط هر یکی از شاروالی های سویدن به شما داده شود، یعنی که ممکن به شما در یک شاروالی دیگری به غیر از شاروالی که شما در آنجا زندگی می کنید، برای تان داده شود. به این معنی، که شما نمی توانید به انتخاب خود برای تان خانه را انتخاب کنید. شما اختیار قبولی یا رد آنرا دارید. اما به شما فقط یک پیشنهاد داده خواهد شد. اگر می خواستید که آن را رد نمایید، در آنصورت باید از خانه ی که از طرف Migrationsverket برای تان داده شده است خارج شوید تا برای پناهجویان دیگر جای خالی شود و بعد از آن دوسیه اسکان شما دیگر وجود نخواهد داشت.

خانه شخصی

اگر شما از قبل در خانه شخصی تان در جریان مدت زمان پناهندگی زندگی کرده باشید، در آنصورت با دریافت اجازه اقامت تحت پوشش لایحه Bosättningslagen (لایحه ای راجع به ‍‍‍پذیرش اسکان بعضی از مهاجرین تازه رسیده) قرار نمی گیرید و در نتیجه به کدام شاروالی نیز محول نمی شوید. اگر برای شما اجازه اقامت بر اساس کار داده شود، در آنصورت باید خانه شخصی خویش را پیدا نمایید. اگر در خانه های Migrationsverket (اداره مهاجرین سویدن) زندگی می کردید و اجازه اقامت را دریافت نمودید، در آنصورت تحت پوشش لایحه Bosättningslagen قرار خواهید گرفت و فرصت پیدا کردن خانه خویش را نیز می داشته باشید.

بخاطر اینکه خانه امن برای تان داده شود مهم است تا به صفت یک درخواست کننده خود را با شرکت های خانه سازی شخصی و شاروالی ثبت نام نمایید. با ثبت نام کردن با بیش از یک شرکت، چانس شما برای یافتن خانه بالا می رود. به عنوان یک درخواست کننده شما می توانید علاقه تان را به اپارتمان های خالی نشان دهید. با تعداد روزهایی که در صف انتظار کشیده اید معلوم می شود که چه کسی آن اپارتمان را به دست خواهد آورد. شخصی که بیشترین امتیاز انتظار در صف را داشته باشد برایش اپارتمان داده خواهد شد. یک روز در صف = یک امتیاز. شاید شرکت های خانه سازی قوانین مختلفی را داشته باشند.

چه اتفاق رخ خواهد داد اگر من هم اجازه اقامت داشته باشم و هم خانه؟

اسکان

Arbetsförmedlingen (اداره استخدام عمومی سویدن) برای شما به مثابه فرد تازه رسیده و برای دو سال نخست که در سویدن ثبت نام شده اید، مسوولیت هم آهنگی را دارد. وظیفه آن اینست تا شما را برای بازار کار سویدن آماده سازد. پلان اسکان انفرادی برای شما ترتیب داده خواهد شد که برای شما فعالیت های مختلف را پیشکش خواهد کرد تا آغاز خوب در مسلک را داشته باشید و خود را حمایت نمایید:

  • یادگیری زبان سویدنی اصل عمده در زندگی اجتماعی پنداشته می شود، و از این رو تدریس زبان سویدنی (SFI) شامل پلان اسکان می باشد
  • معرفت یا آشنایی اجتماعی برای تان به زبان مادری صورت خواهد گرفت
  • کوشش های دیگری نیز برای آماده سازی شما برای بازار کار انجام خواهد شد

اگر در فعالیت های پلان شده سهم فعال بگیرید برای تان اعانه اسکان نیز داده خواهد شد.

برای معلومات بیشتر در مورد برنامه اسکان و کمک های که شما از Arbetsförmedlingen دریافت خواهید کرد به صفحه انترنتی آن مراجعه نمایید.

برای دریافت معلومات بیشتر راجع به خانه یا مسکن در Östra Göinge، به Inflyttningsenheten (واحد سیار) تماس حاصل نمایید

اگر شما تازه به سویدن آمده اید باید کارهای ذیل را انجام دهید

ا- درخواست برای کارت هویت از Skatteverket (اداره مالیات سویدن)
– ثبت نام کردن در آدرس دقیق. آدرس ثبت نام شما معلوم می کند که شما به کدام شاروالی مالیه می پردازید، به کدام آدرس پُست شما ارسال می گردد، از کجا موتر حمله مکتب می گذرد به همین قسم مقدار مدد معاش را که می گیرید. دلایل زیادی هست تا در آدرس دقیق تان ثبت نام نمایید.
– ثبت نام کردن در چندین صف دریافت خانه.
– افتتاح حساب بانکی. مهم است تا هر فرد بالغ برای خود حساب بانکی داشته باشد.
– حساب بانکی خویش را با Försäkringskassan (اداره بیمه اجتماعی سویدن) ثبت نمایید تا مستقیماً به حساب بانکی شما پرداخت صورت گیرد.
– در اداره Arbetsförmedlingen ثبت نام نمایید تا پلان اسکان شما ترتیب گردد و برای اعانه اسکان و دیگر وسایل اسکان درخواست بدهید. اداره Arbetsförmedlingen شما را برای آشناسازی اجتماعی و یادگیری زبان سویدنی برای مهاجرین (SFI) راجستر خواهد کرد.
– اطفال خویش را در کودکستان و مکتب ثبت نام نمایید.
– اگر شما می خواهید می توانید برای قرضه بمنظور خریداری فرنیچر و دیگر وسایل ضروری خانه درخواست دهید، به اصطلاح قرضه وسایل خانه (CSN). در مورد درخواست خویش از آمر قضیه در شاروالی می توانید کمک بگیرید.
– در فعالیت های اجتماعی همانند کافی های یادگیری زبان و فعالیت های کلب سهم بگیرید. برای معلومات بیشتر با واحدهای سیار شاروالی یا واحدهای فرهنگی و اوقات فراغت تماس بگیرید.

صفحات انترنتی پیشنهاد شده که در آن شما می توانید معلومات بیشتری را به دست آرید

– برای کسب معلومات بیشتر پیرامون مراحل پناهندگی، دریافت خانه و کمک های مالی در جریان پناهندگی، لطف نموده به صفحه انترنتی Migrationsverket مراجعه نمایید: www.migrationsverket.se
– در باره قوانین و مقررات اسکان به صفحه ذیل مراجعه نمایید: www.riksdagen.se
– در مورد برنامه های اسکان به صفحه ذیل مراجعه نمایید: www.arbetsformedlingen.se
– در مورد کارت هویت و ثبت نام به صفحه ذیل مراجعه نمایید: www.skatteverket.se
– در باره Försäkringskassan  به صفحه ذیل مراجعه نمایید: www.forsakringskassan.se
– در مورد قرضه وسایل خانه (CSN) به صفحه ذیل مراجعه نمایید: www.csn.se
– در مورد چگونگی ثبت نام اطفال تان در کودکستان و مکتب و اینکه اگر شما تازه به سویدن آمده اید و می خواهید صاحب خانه خود شوید، به صفحه ذیل مراجعه نمایید: www.ostragoinge.se

شرکت های خانه سازی:

Göingehem، شرکت خانه سازی شهری در Östra Göinge www.goingehem.se
ABK، شرکت خانه سازی شهری در Kristianstad www.abk.se
Hässlehem، شرکت خانه سازی شهری در Hässleholm www.hasslehem.se
معلومات راجع به شرکت های خانه سازی خصوصی در شاروالی Östra Göinge را می توانید در صفحه انترنتی شاروالی دریابید https://www.ostragoinge.se/samhalle/hyresvardar/


Hittade du inte vad du sökte?