Ordförklaringar

Förklaring av begreppen vårdnadshavare, gemensam vårdnad, enskild vårdnad, umgänge och boende.

Vårdnadshavare

Barnet har vårdnadshavare tills det fyller 18 år. Att vara vårdnadshavare är att ha föräldraansvar. Föräldraansvar handlar om att ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god fostran.

Informationsrätt som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har du rätt att få information om barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter. Myndigheterna har skyldighet att lämna information till båda vårdnadshavarna.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att ni som föräldrar har gemensamt ansvar för ert barn, och att ni tillsammans bestämmer i frågor som rör barnet, oavsett om ni bor ihop eller inte.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina gemensamma barn. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds, blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till Skattemyndigheten eller via familjerätten. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, om inte någon av dem begär enskild vårdnad.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvaret för barnet och bestämmer i frågor som rör barnet.

Umgänge

Det finns ingen regel för hur umgänge med barnet ska se ut. Gemensam eller enskild vårdnad påverkar i sig inte umgänget. Umgänge skall utformas efter varje barns egna behov och i första hand genom överenskommelse mellan föräldrarna själva.

Boende

Det är viktigt att boendet utformas från barnets behov. När föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnets boende vara mestadels hos en av föräldrarna eller växelvist. Växelvist boende innebär generellt att barnet bor ungefär lika mycket hos respektive förälder, till exempel varannan vecka. Det behöver inte vara exakt 50 %.

Underhåll

Föräldrarna ansvarar för barnets underhåll till den dag barnet fyller 18 år (går barnet fortfarande i skolan gäller denna underhållsskyldighet under denna tid, dock längst till barnet fyller 21 år). Föräldern ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal (7:2 st. 2 FB).

Underhållsstöd är däremot ett fast belopp som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern. Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll.

För vidare information se Försäkringskassans sida för separerade föräldrar.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?