Lots

Lotsmodellen – samarbete kring det enskilda barnet/ungdomen

För många barn och ungdomar i behov av särskilt stöd krävs det att de professionella söker nya och många olika lösningar. I de lagar som reglerar de kommunala och regionala verksamheterna finns det uttryckt att alla verksamheterna är skyldiga att delta i samarbete i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Lotsmodellen är en formaliserad arbetsgång mellan verksamheter på kommunal och regional nivå i nordöstra Skåne i ärenden där det behövs samverkan.

Syftet med modellen är att skapa förutsättningar för samarbete mellan verksamheterna och för att finna lösningar som ser till helheten. Allt arbete måste ske tillsammans och i samverkan med familjen och med barnet/ungdomen i centrum. Målgruppen är barn och ungdomar under 20 år som är i behov av stöd/insatser från olika kommunala och regionala verksamheter i nordöstra Skåne. Läs mer på Kristianstads kommuns webb.

Lotsmodellen i kommuner

Följande kommuner arbetar efter lotsmodellen:
Förskola, skola, socialtjänst och omsorgsverksamheter i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge kommuner.

Lotsmodellen inom regionen

Följande verksamheter från Region Skåne i nordost arbetar efter lotsmodellen:
Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomsmedicin, CSK, Enheten för Familj och Ungdomshälsa, BVC.

Alla verksamheter som deltar i LOTS har utsett en eller två ambassadörer som har till uppgift att utveckla Lotsmodellen och att var ett stöd till respektive verksamhet. Du kan vända dig till din ambassadör om du behöver information, råd och stöd kring modellen.

Kontakt

Lotsambassadörer Östra Göinge kommun:

Anne Jensen, Ambassadör och samtalsledare
ann.jensen@ostragoing.se

Malin Rosén, Ambassadör
malin.rosen@ostragoinge.se

Elisabeth Berg, Ambassadör
elisabeth.berg@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?