Krisberedskap och Säkerhetsarbete

Krisledning

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär händelse innebär fara eller direkt påverkan för liv, hälsa och miljö eller annan omfattande materiell skada. Det kan beröra flera av kommunens verksamheter, vilket kan innebära särskilt behov av ledning och samordning.

I Östra Göinge inrättade Kommunfullmäktige en särskilt Krisledningsnämnd 2004. Det är en nämnd som kan träda i kraft vid en stor olycka eller kris, då den normala organisationen inte räcker till. Krisledningsnämnden kan då överta hela eller delar av andra nämnders uppgifter.

Vid samhällsstörningar som ej är att betrakta som extraordinär händelse, men som kräver särskild samordning och ledning kan kommunchef, räddningschef och/eller kommunens säkerhetssamordnare besluta att kommunens krisledningsgrupp ska samlas.

Säkerhetsarbete

Kommunens säkerhetsarbete styrs av KFS 50 – Styrdokument för Östra Göinge kommuns arbete med krisberedskap (fastställd i KF 2019-12-19 § 115), se nedan under Läs mer.

Kontakt

Säkerhetssamordnare David Lundin, telefon 044-775 61 53Hittade du inte vad du sökte?