Brottsförebyggande arbete

Östra Göinge kommun arbetar aktivt för att förebygga brott och stärka tryggheten i hela kommunen. Vi samverkar med polisen och andra lokala aktörer för att göra kommunen till en ännu tryggare plats att bo och vistas i. Samverkan gör att vi kan använda våra resurser där de gör mest nytta.

Vi strävar efter att göra kommunen till en tygg plats att leva och bo i. Vi behöver därför ta del av dina tankar av vad som behövs för att du ska känna dig trygg.

Nedan kan du få en överblick av vad det arbetet innebär.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen. Arbetet bygger på en bred samverkan mellan lokalsamhälle, kommun och polis

Östra Göinge kommuns BRÅ ska arbeta systematiskt med att ta fram lägesbilder och konkreta trygghetsskapande åtgärder. Rådet består av tjänstepersoner och representanter från polisen.

BRÅ består av tre råd, ett strategiskt och ett operativt och ett informationsråd. Dessa råd representeras av:

BRÅ-samordnare
ANDTS-samordnare
Polis (lokalområdeschef)
Räddningstjänst
Region Skåne
Vaktbolag
VO-chef Utbildning
Kultur- och fritidschef
Servicechef
VO-chef Arbetsliv och stöd
Säkerhetssamordnare
Göingehem
Lokaltrafiken
Enhetschef IFO Barn och unga
Enhetschef  sammhällsbyggnad
Fritids och föreningssamordnare
Rektor + lärare
Fältassistent
Elevhälsan
Socialsekreterare Barn och unga
Skolrepresentanter F-9 samt GUC, Folkhögskola

Har du frågor kan du kontakta säkerhetssamordnare för brottsförebyggande arbete Charlotta Lundberg, charlotta.lundberg@ostragoinge.se  044-775 62 45

Medborgarvandring

Konceptet medborgarvandringar bygger på att du som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att dina erfarenheter är viktiga att ta tillvara i det trygghetsskapande arbetet.

Under medborgarvandringar promenerar representanter från kommunen, polisen och medborgarna tillsammans och inventerar platserna som passeras ur trygghetssynpunkt.

Genom att delta i en medborgarvandring kan du vara med och skapa förutsättningar för trivsamma miljöer och trygghet i ditt område.

Medborgarvandringar hålls en gång om året utifrån polisanmälningar, brottstatistik och trygghetsmätningen.

Medborgarvandringen 2023 genomfördes i Glimåkra under hösten 2023. Det som framkom var att det saknas belysning samt att mycket belysning var trasig vilket kommunens avdelning gata/park håller på att se över.

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften ska baseras på det som medborgarna upplever som lokala problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om att utföra i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Östra Göinge.

Läs medborgarlöftet för 2024 HÄR!

Trygghetsmätning

Östra Göinge kommun har valt att delta i polisens årliga trygghetsmätning där slumpmässigt utvalda kommuninvånare får besvara en enkät. Mätningen ger oss en fingervisning om hur invånarna upplever tryggheten och är ett viktigt underlag i det brottsförebyggande arbetet.

2023 års resutlat kan du läsa här

Fältare

Fältarna arbetar uppsökande, förebyggande och motiverande bland ungdomar mellan 10–25 år i hela Östra Göinge Kommun.

Till fältarna kan alla ungdomar, barn eller vuxna som är oroliga för något, vända sig. Att ha någon som lyssnar och som man kan prata med är viktigt. Fältarna kan också lotsa dig vidare så att du får den hjälp och kontakt som passar just dig. Fältarna jobbar uppsökande och möter ungdomar i den miljön de befinner sig i, på skolan, fritidsgårdar och ute på byn både under dagtid och kvällstid. Fältarna har även program i normer och värderingar ”spela roll” och om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel ”ANDTS”.

  • Samtal och stöd av fältare
  • Motiverande samtal
  • Hasch avvänjnings samtal
  • Krissamtal om du upplevt eller bevittnat våld
  • Skolprogrammet spela roll om normer och värderingar för åk 5 och åk 7

TIPSA fältarna

Om du har ett tips eller misstankar om något våra fältare ska vara lite mer uppmärksamma på? Då kan du maila in till oppenvarden@ostragoinge.se

 

Följ gärna våra fältassistenter på INSTAGRAM

Följ gärna våra fältassistenter på FACEBOOK

Grannsamverkan

Kommunen har en samordnande roll i arbetet med grannsamverkan. Tillsammans med polisen sprider vi information och bjuder in kontaktpersoner till samverkansträffar.

Är du kontaktperson för ett grannsamverkansområde?

Anmäl ditt område till kommunens säkethetssamordnare david.lundin@ostragoinge.se.
Skriv namn, adress, telefon och områdesnamn. på så sätt kan vi nå dig när vi vill bjuda in till informationstäffar eller göra informationsutskick.

Vill du starta upp grannsamverkansområde?

Har du frågor eller funderingar kan du vända dig till kommunpolis veronica.gustafsson@polisen.se eller till kommunens säkerhetssamordnare david.lundin@ostragoinge.se.

Läs mer om grannsamverkan på samverkanmotbrott.seHittade du inte vad du sökte?