Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vad säger lagen? (2 kap 2§ SFS 2003:778)

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Lagen ger inga närmare anvisningar om hur detta skall göras eller tolkas. Istället har räddningsverket gett ut ett allmänt råd (SRVFS 2004:3) som talar om hur man uppfyller kraven i lagen. För att göra detta bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas. I detta ingår att brandskyddet också skall dokumenteras.

Vad innebär Systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär i korthet att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Det innebär också att den ”gamla” brandsynen som räddningstjänsten har gjort har försvunnit och att man själva gör brandsyn i fortsättningen. Räddningstjänsten utför istället tillsyn för att kontrollera att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar.

Arbetet med SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) kan delas in i sju steg

1. Policy

Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet.

2. Ansvar

Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet?

3. Utbildning

Personalen  behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera. Vilken kompetens behövs? Planera utbildningar och återkommande övningar.

4. Instruktioner och rutiner

Ta fram rutiner och brandskyddsregler, t ex heta arbeten, hantering av brandfarlig vara, rökning.

5. Teknisk brandskyddsbeskrivning

Brandskyddet behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.

6. Drift och underhåll

För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, t ex prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklistor.

7. Kontroll och uppföljning

För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.Hittade du inte vad du sökte?