Visselblåsning i Östra Göinge kommun

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Östra Göinge kommun har därför en visselblåsarfunktion som är till för de som har en arbetsrelation till Östra Göinge kommun.

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Östra Göinge kommun och kommunens bolag. I vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om du har misstanke om allvarliga missförhållanden i någon av kommunens verksamheter. Rapporteringssystemet hanteras av en extern, oberoende mottagare.

Gör en anmälan om missförhållande på https://whistle.qnister.com/ostragoingekommun

Varför har Östra Göinge kommun en visselblåsarfunktion?

I Östra Göinge kommuns visselblåsarfunktion kan anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen eller till kommunens bolag, rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Östra Göinge kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Skyddet finns för Östra Göinge kommuns anställda och förtroendevalda, samt personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i stadens verksamheter. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Östra Göinge kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Östra Göinge kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem. Sådana allvarliga oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

  • Anställda och arbetssökande
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av en extern part på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Lagstadgat skydd för visselblåsare

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare eller lönesättning. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kommunens synpunktshanterare eller telefonnummer 044-775 60 00.

Gör en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk. Kopiera in texten nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten.

Gör en anmälan om missförhållande på: https://whistle.qnister.com/ostragoingekommun

Hur kommer min rapport hanteras?

En extern utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport.

Övriga kontaktvägar

Om du inte vill använda webbformuläret kan du även tala in din rapport via telefonnummer 036-330 07 40. Du kan också boka ett personligt möte på telefonnummer 036-330 07 41.

Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet via telefon på samma sätt som via webbformuläret.

Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter.


Hittade du inte vad du sökte?