Eldning utomhus

Du får lov elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. Trädgårdsavfall som kvistar och löv är oftast tillåtet att elda, men om du vill elda annat avfall behöver du ha tillstånd. Kom också ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

Eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare. Ansök om tillstånd att elda av tillsyns- och tillståndsnämnden. Tänk på att ansöka i god tid.

Eldning av trädgårdsavfall

Nya bestämmelser

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om trädgårds- eller parkavfall. Detta beror på införandet av EU:s avfallsdirektiv. De nya bestämmelserna innebär att trädgårds- och parkavfall i första hand ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen.

Syftet med bestämmelserna är att förbränningen ska minska kraftigt och att materialåtervinningen ska öka.

Du får elda trädgårdsavfall som kvistar och löv. Eldning av trädgårdsavfall bör anmälas till Räddningstjänsten på 044-200 400. Visa hänsyn till grannar och tänk på att du ha vatten tillgängligt. Tänk också på att elden ska vara släckt när det blir mörkt.

Eldning på Valborg

Att elda in våren med majbrasor har länge varit en tradition i Sverige. Med anledning av EU:s nya avfallsdirektiv krävs dispens vid offentliga tillställningar för att elda utsorterat trädgårds- eller parkavfall.

Under 2024 utfärdar Östra Göinge kommuns miljö- och bygglovsenhet en generell dispens för den som vill elda vid en offentlig tillställning under valborgsmässoafton. Dispensen gäller den 30 april klockan 15.00-23.00 och endast trädgårds- och parkavfall får eldas. Brasan får vara cirka 10 meter i diameter och upp till cirka 4 meter hög.

Vid eldning av större mängd avfall krävs en separat ansökan om dispens till kommunens miljö- och bygglovsenhet: miljo@ostragoinge.se, 044-775 60 00.

Du kan ändå behöva tillstånd av Polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14 eller fyll i en blankett på Polisens webb, för att vara på den säkra sidan.

Trädgårds- och parkavfall som privatpersoner samlat upp i sin trädgård definieras inte som utsorterat avfall så länge det är kvar på tomten och därför finns inget generellt förbud mot att elda vid valborg om det sker på den egna tomten.

Tänk på följande vid eldning:

 • Eldningen ska ske på ett sätt som minimerar olägenhet för omkringboende.
 • Eldning får inte ske när det råder eldningsförbud. Det är din skyldighet som arrangör/fastighetsägare att ta reda på vad som gäller när du ska elda. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen och räddningstjänsten.
 • Inget annat avfall än trädgårds- och parkavfall får eldas.
 • Tänk på grannsämjan. Prata med grannarna och berätta att du tänker elda.
 • Elda inte i närheten av byggnader och på en öppen plats. Det ska vara minst 50 meter till närmaste byggnad.
 • Elda inte om det blåser.
 • Eldning sker alltid på eget ansvar och släckutrustning ska finnas på platsen.
 • Anmälan om eldning kan göras i förebyggande syfte till larmcentralen i Kristianstad på telefon 044-200 400.
 • För att anordna en offentlig valborgsmässoeld behöver du ta reda på om du behöver tillstånd hos polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14 eller fyll i deras blankett webben.
  Anordna arrangemang, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

Eldning vid offentlig tillställning

Om eldning ska ske under offentlig tillställning vid någon annan tidpunkt än den 30 april klockan 15.00-23.00 så behöver tillstånd sökas hos kommunens miljö- och bygglovsenhet: miljo@ostragoinge.se, 044-775 60 00.

Du kan även behöva tillstånd av Polisen. Kontakta polisen på telefon 114 14 eller fyll i en blankett på Polisens webb.

Om du ska elda ute i naturen

Du får elda ute i naturen när det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud. Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen.

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) och SMHI:s informationssystem ”Brandrisk skog och mark”.

Eldningsförbud i Östra Göinge

Glöm inte att ta reda på om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud. Detta kan du få svar på hos Larmcentralen på 044-200 400. När ett eldningsförbud utfärdats eller upphävts publicerar vi alltid en nyhet om detta på webbplatsens förstasida i nyhetsflödet samt under Kungörelser på vår digitala anslagstavla.

Du är alltid ansvarig för din eldning

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Utdrag ur lokala föreskrifter

I KFS (kommunal författningssamling) 48 – lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön i Östra Göinge kommun står följande kring småskalig vedeldning, eldning av trädgårdsavfall/halm:

§ 10 För användandet av småskalig eldningsanordning för fasta bränslen gäller att eldning skall ske med god lufttillförseln och vid hög temperatur för att få så god förbränning som möjligt.

§ 11 Vid eldning i småskalig eldningsanordning för fasta bränslen skall ved och andra bränsle vara torrt med en högsta fukthalt om 25 %. Eldning av material som inte är avsett som bränsle eller tillverkat av avfall och liknande är inte tillåtet.

§ 12 Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom tätbebyggelse är tillåten om det kan ske utan att olägenheter för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

§ 13 Eldning av halm på åkermark är inte tillåten utan tillstånd från miljö- och byggnämnden (numera tillsyns- och tillståndsnämnden).

§ 14 Om det finns särskilda skäl och det är uppenbart att risk för olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger får miljö- och byggnämnden (numera tillsyns- och tillståndsnämnden) meddela undantag från de lokala föreskrifterna.


Hittade du inte vad du sökte?