Möjlighet till heltidsarbete för alla i äldreomsorgen

Fyra medarbetare gåendes utanför kommunhuset i Broby.

Östra Göinge kommun genomför sedan hösten 2016 ett projekt inom äldreomsorgen som vi kallar ”Önskad sysselsättningsgrad med heltidsarbete som norm”. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för de medarbetare inom äldreomsorgen som vill arbeta heltid.

Att ge medarbetare möjlighet till högre sysselsättningsgrad och heltidsarbete är viktiga förutsättningar för att stärka Östra Göinge kommuns arbetsgivarvarumärke och att kunna attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens. För medarbetaren innebär det att förutsättningar ges för en högre inkomst och pension. Kommunen och fackförbundet Kommunal har nu slutit en överenskommelse om ett lokalt kollektivavtal som ska möjliggöra detta. Medarbetarna kommer en gång per år att erbjudas heltidsarbete, men har i samband med detta möjlighet att avstå erbjudandet och i stället välja annan sysselsättningsgrad.

Förhöjd grundbemanning, tryggare anställning och ökad kvalitet

Avtalet innefattar en ny arbetstidsmodell som dessutom kommer att bidra till en högre grundbemanning och minskat vikariebehov på kommunens fem enheter inom äldreomsorgen.

En förhöjd grundbemanning resulterar i tryggare anställningsformer och att medarbetarna som möter äldreomsorgens kunder i större utsträckning har både rätt kompetens och en ökad trygghet i att utföra sina arbetsuppgifter på den aktuella arbetsplatsen. Med förhöjd grundbemanning kan behovet av vikarier vid korttidsfrånvaro minska eftersom medarbetarna blir sina egna vikarier. På så sätt kommer servicen bli av högre kvalitet för de äldre kunderna. Likaså förbättras arbetsbelastningen när mindre tid behöver ägnas åt att introducera korttidsanställda vikarier och när medarbetarna som arbetar tillsammans är förtrogna med arbetsplatsen och arbetet som ska utföras.

Medarbetarnas delaktighet – en förutsättning för projektet

Inom ramen för projektet har utbildningen ”Bemanna rätt” genomförts i syfte att skapa samsyn om hur vi på bästa sätt kan skapa tryggare anställningsformer, fler heltider, bättre arbetsmiljö och bemanna verksamheten. I utbildningen deltog enhetscheferna inom äldreomsorgen tillsammans med kommunals företrädare, medarbetarrepresentanter från varje arbetsgrupp i äldreomsorgen samt flera stödfunktioner.

När projektet nu går in i nästa fas har medarbetarna en fortsatt central roll då de inom kort kommer att genomföra risk- och konsekvensanalyser för den nya arbetstidsmodellen och längre fram vara delaktiga i utformningen av den praktiska tillämpningen på sin arbetsplats.

Vad kommer att hända nu?

Under perioden 2019-03-12 – 2019-03-21 informeras berörda medarbetare om den arbetstidsmodell som kommunen och Kommunal nu enats om och riskbedömningar genomförs. Medarbetarna involveras i arbetet med den mer praktiska tillämpningen i arbetsvardagen och en bemanningshandbok kommer att arbetas fram. Projektets tidplan innebär att arbetstidsmodellen tas i bruk inom kommunens äldreomsorg den 1 december 2019.

Frågor och svar

I dokumentet Frågor och svar om önskad sysselsättning finner ni en sammanställning över vanliga frågor och svar som rör införandet av önskad sysselsättningsgrad med heltidsarbete som norm i äldreomsorgen.


Fyra medarbetare gåendes utanför kommunhuset i Broby.

Hittade du inte vad du sökte?