Kungörelse : Samråd detaljplan för Broby station

Organ
Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp
2019-07-15
Datum då anslaget tas ned
2019-08-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Samhällsbyggnad
Ansvarig
Sandra Cornmark
Kontakt
Övrig information

 

Förslag till detaljplan för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.) i Broby, är under perioden 15 juli – 30 augusti 2019 ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en superbusstation i centrala Broby och således förbättra kollektivtrafiknätet med genare bussgator och en mer strategisk placering av Brobys busstorg, även kallad Broby station. I samband med detta avser även planförslaget att förtäta intilliggande område vid det nya busstorget med bostäder och centrumverksamheter.

Planområdet är beläget i centrala delen av Broby, strax väster om Helge å. Området ansluter till Tydingegatan i norr, Bödkaregatan i väst, Per Antons väg i öst och löper sedan söderut längs med Östra Järnvägsgatan. Norr om planområdet ligger det idag befintliga busstorget.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

Handlingarna går att finna på kommunens hemsida, www.ostragoinge.se, där du klickar dig vidare till: Samhälle – Fysisk planering – Detaljplaner – Broby. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på kommunens digitala anslagstavla samt på kommunhuset uppe hos samhällsbyggnad. Öppettider för kommunhuset är vardagar 08.00-16.30. Under juli är det lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara inlämnade senast den 30 augusti 2019. Underteckna brevet med ditt namn, fastighetsförteckning samt postadress och skicka till: Östra Göinge kommun, Plan- och byggenheten, 289 41 Broby eller kommun@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?