Tillkännagivande : Antagande av detaljplan för Kv Sjömannen och Fasantuppen 1 i Broby

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-13
Paragrafer
§ 32
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-20
Datum då anslaget tas ned
2022-05-12
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ansvarig
Sandra Cornmark
Kontakt
Övrig information

Den 13 april antogs förslag till detaljplan för Kv Sjömannen och Fasantuppen 1 i Broby vid Kommunstyrelsens sammanträde. Förslaget förväntas vinna laga kraft 13 maj 2022.

Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd (25 oktober – 15 november 2021) och granskning (28 februari – 20 mars 2022). Inkomna synpunkter har bearbetats under processens gång. Synpunkterna har sammanfattats i ett granskningsutlåtande. Samtliga antagandehandlingar finner ni längre ned i denna text.

Berörda fastigheter är belägna i centrala Broby. Planområdet angränsar till Bödkaregatan i norr, Vegagatan i väster, Västergatan/väg 119 i öst samt bostäder i söder.

Det kommunala bostadsbolaget, Göingehem AB, planerar att uppföra ett nytt flerfamiljshus på fastigheten Sjömannen 8 och så småningom även på fastigheten Fasantuppen 1.

Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Broby samt se över de planbestämmelser som finns för dagens bostäder inom samma kvarter. Då planområdet ligger i anslutning till farligt godsled (Västergatan/Väg 119) behöver detaljplanen även förhålla sig till detta.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

Vid frågor om förslaget, kontakta planarkitekt Sandra Cornmark, mejl: sandra.cornmark@ostragoinge.se, telenr: 044-775 60 79.

Hittade du inte vad du sökte?