Sammanfattning: Kommunfullmäktige den 22 juni

Kommunfullmäktige sammanträdde den 22 juni 2022 i sessionssalen i kommunhuset, Broby.

Reviderad mål- och resultatplan (budget)

Sammanträdet inleddes med ekonomichefers presentation av den reviderade mål- och resultatplan 2023 med flerårsplan 2024–2025. Redovisningen godkändes och fullmäktige beslutade efter debatt att anta den reviderade mål- och resultatplan 2023 med flerårsplan 2024–2025. Här kan du ta del av mål- och resultatplanen i sin helhet.

Ägardirektiv Kristianstad Airport

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna det förändrade ägardirektivet för Kristianstad Airport AB.

Kommunstyrelsens analys av rapporten Attraktiva byar

Resultatutskottets ordförande, Daniel Jönsson Lyckestam (M), presenterade kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Attraktiva Byar. Efter presentationen inleddes en debatt enligt fullmäktiges ordningsregler vid debatt. Debatten skedde inom ramen för det prioriterade området Attraktiva Byar och inleddes med inledande anföranden av fullmäktigepartierna i storleksordning. Här kan du ta del av verksamhetsrapporten och den politiska analysen.

Förslag till justerad arbetsordning för kommunfullmäktige

Inför den nuvarande mandatperiodens slut har det skett en utvärdering av kommunfullmäktiges arbetsformer och arbetssätt. Arbetet initierades av fullmäktiges presidium och har sedan skett inom ramen för gruppledarforum. Arbetet inom gruppledarforum har resulterat i en rapport och förslag till en justerad arbetsordning.

Kommunfullmäktige beslutade, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta ny reviderad arbetsordning att gälla från den 15 oktober 2022.

Motion om fritidsgård i Glimåkra

Under sammanträdet behandlas Sven-Arne Perssons (S) motion angående fritidsgård i Glimåkra. Fullmäktige beslutade, efter debatt och votering, att avslå motionen.

Anmälan av två motioner

Vid sammanträdet anmäldes två motioner: Motion från Marcus Jeppsson (MG) angående öppettider på kommunens återvinningscentraler och motion från Stefan Wiloboken (SD) gällande samhällsorienterade kurs för nyanlända. Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Här kan du ta del av sammanträdets hela (och mer detaljerade) protokoll.


Hittade du inte vad du sökte?