LIS-plan antogs och intressanta rapporter presenterades när kommunstyrelsen sammanträdde

Östra Göinge kommuns kommunstyrelse sammanträdde den 9 mars 2022 i kommunhuset, Broby. Här presenterar vi en sammanfattning av sammanträdet som inleddes med redogörelse av de kommunala bolagens årsredovisningar och därefter den kommunala förvaltningens.

Redogörelse av 2021 års årsredovisning

Ekonomichefen presenterade 2021 års årsredovisning. I sin helhet är resultaten bättre än det som prognostiserades i delårsrapporten, men också bättre än förväntat i den senaste gjorda prognosen efter november månad. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Östra Göinge kommun 2021. Här kan du läsa mer om 2021 års resultat.

En bra start i livet – presentation av verksamhetsrapport

Resultatutskottets ordförande Daniel Jönsson Lyckestam (M) presenterade kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten En bra start i livet 2021. Presentationen fokuserade på skolan och skolresultaten i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade om att anta analysrapporten och beslutet föranleder en debatt i Kommunfullmäktige den 23 mars 2022.

Presentation av skolberedningens slutrapport

Daniel Jönsson Lyckestam (M) presenterade slutrapporten från den tillfälliga Beredningen om skolans utveckling i Östra Göinge kommun. Beredningens uppdrag har under mandattiden (1 mars 2021 till 28 februari 2022) inriktats på att kunskapsinhämta fakta från kommunens egna verksamheter och hämta inspiration från externa parter. Slutrapporten Tvåhundratrettio 2030 i Östra Göinge kommun, Slutrapport från Skolberedningen (2022-02-16) är ett resultat av beredningens arbete. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa slutrapporten. Här kan du läsa mer om arbetet med – samt ta del av – rapporten.

Beslut gällande plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Kommunstyrelsen tog beslut om antagande av plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan för Östra Göinge) som tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Kommunstyrelsen har den 11 november 2020 beslutat att ge planeringsutskottet i uppdrag att ta fram förslag till LIS-plan för Östra Göinge kommun. Planeringsutskottet har tillsammans med förvaltningen arbetat fram möjliga LIS-områden och även fört diskussioner med berörda myndigheter, näringsidkare, föreningar och privatpersoner. Syftet är att stödja landsbygdsutvecklingen genom att på ett hållbart sätt förenkla för allmänhet, företag och enskilda att verka i strandskyddade områden, till exempel för bad, mötesplatser, destinationsutveckling och service. Syftet är också att öka tillgängligheten längst med sjöar och vattendrag – med beaktande av de natur- och kulturmiljövärden som sammantaget bygger upp kommunens attraktivitet. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) för Östra Göinge kommun, som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen.

Protokoll

Protokollet från sammanträdet den 9 mars och protokoll från tidigare sammanträden hittar du här.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?