Anslag/bevis : Antagande – Upphävande av detaljplan för del av Mossen 8 och del av Glimåkra 37:1 i Glimåkra

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-08
Paragrafer
§ 52
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-13
Datum då anslaget tas ned
2022-07-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-06-13 till 2022-07-04
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Samhällsbyggnadsavdelningen
Ansvarig
Johanna Holgersson
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Övrig information

Den 8 juni 2022 antogs förslag till upphävande av detaljplan för del av Mossen 8 och del av Glimåkra 37:1 i Glimåkra vid kommunstyrelsens sammanträde. Förslaget förväntas vinna laga kraft 5 juli 2022.

Förslaget har tidigare varit ute på samråd (23 mars – 13 april 2022). Inkomna synpunkter har sammanfattats i en samrådsredogörelse. Upphävandet av detaljplanen har handlagts med ett förenklat standardplanförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Planområdet är beläget i norra Glimåkra, väster om Fabriksgatan, vilken sträcker sig från Glimåkra centrum i söder och vidare norrut till Boalt.

Syfte med upphävandet av del av detaljplan är att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet inom planområdet, något som inte är möjligt idag då befintliga byggnader strider mot gällande plan.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktliga planer.

Vid frågor om förslaget, kontakta planarkitekt Johanna Holgersson, mejl: johanna.holgersson@ostragoinge.se, telefon: 044-775 60 97.

Hittade du inte vad du sökte?