Årsplanen för 2019 är beslutad

Östra Göinge kommuns årsplan för 2019 är nu beslutad och klar. Årsplanen har en central roll i styrningen av förvaltningen, som en brygga mellan politik och förvaltning. Styrande för årsplanen är framförallt kommunstyrelsens resultatmål som redovisas i mål- och resultatplanen 2016-19. Det finns även strategier, program och andra styrdokument som förvaltningen ska arbeta efter.

Undrar du mer om hur Östra Göinge kommun styrs? En förklaring och visuell bild av styrningen hittar du här.

Två prioriteringar

Under år 2019 gör förvaltningsledningen två tydliga prioriteringar: Sysselsättning och Digitalisering.

Sysselsättning
Att öka sysselsättningen och anställningsbarheten bland arbetssökande unga och vuxna är helt avgörande för Östra Göinges framtid. På kort sikt handlar det främst om arbete, praktik, sfi och vuxenutbildning medan det på längre sikt mer handlar om yrkes- och studievägledning, praktik samt fullföljd och godkänd skolgång. Att kunna försörja sig själv är den överlägset bästa medicinen mot ofrihet, fattigdom och utanförskap.

Digitalisering
Digitalisering ger oss oanade möjligheter att förbättra och effektivisera vårt arbete och vår service till Göingeborna. För en konkurrenskraftig förvaltning är digitalisering en förutsättning. Förvaltningsledningen har lagt fast fyra övergripande mål för vår digitala agenda, som syftar till digitalisering av medarbetare, kunder och verksamheter. För att lyckas med digitaliseringen måste arbetet drivas med full kraft från nu och framåt.

Ett mål

Konkurrensen om de välutbildade och duktiga cheferna och medarbetarna är hård. Inom flera centrala yrkesgrupper råder stor brist på arbetsmarknaden. För att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare måste vi vara en attraktiv arbetsgivare, vilket kräver att vi arbetar med såväl hårda som mjuka faktorer. Ledning, styrning, helhetssyn, tillit, kompetensutveckling, arbetsmiljö, anställningsvillkor, frisknärvaro och socialt klimat är några viktiga faktorer.

Dessutom ska vi under 2019 slutföra implementeringen av Göingemodellen 2.0, genom en ny resultatstyrning. Vi måste bli skickligare på att prognosticera resultat, inte bara på att analysera utfall i efterhand.

Kommunens värdegrund, ”öppenhet, engagemang och ansvar”, bygger på stor tillit till alla chefers och medarbetares förmåga att finna konstruktiva lösningar på de situationer de möter i sitt dagliga arbete.  Detta är ett sätt att tänka och för­hålla sig som det är viktigt att fullt ut ta till sig och att förstå innebörden av, säger kommunchefen Jonas Rydberg.

 


Hittade du inte vad du sökte?