Synpunkter på detaljplanen för Broby station

Perspektiv - vy mot Ö järnvägsg (sett från föreslaget parkområde)

 

Förslag till detaljplan för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.) i Broby, är sedan den 15 juli ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. För dig som fortfarande vill lämna in synpunkter för detaljplanen för Broby station är du välkommen att göra det till och med den 30 augusti 2019.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en superbusstation i centrala Broby och på så sätt förbättra kollektivtrafiknätet med genare bussgator och en mer strategisk placering av Brobys busstorg, även kallad Broby station. I samband med detta avser även planförslaget att förtäta intilliggande område vid det nya busstorget med bostäder och centrumverksamheter.

Synpunkter och kontakt

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara inlämnade senast den 30 augusti 2019. Underteckna brevet med ditt namn, fastighetsförteckning samt postadress och skicka till: Östra Göinge kommun, Plan- och byggenheten, 289 41 Broby eller kommun@ostragoinge.se

Har du några frågor på planförslaget, vänligen kontakta Sandra Cornmark, planarkitekt, sandra.cornmark@ostragoinge.se, 044- 775 60 79

Handlingarna kring förslaget hittar du här:

https://www.ostragoinge.se/samhalle/planering/detaljplaner/broby/


Perspektiv - vy mot Ö järnvägsg (sett från föreslaget parkområde)

Hittade du inte vad du sökte?