Sammanfattning: Kommunstyrelsemöte den 8 juni

Kommunstyrelsen sammanträdde den 8 juni 2022 i sessionssalen i kommunhuset, Broby.

Bolagsredovisningar

Sammanträdet inleddes med bolagsredovisningar från Östra Göinges kommunala bolag: Göingehem AB, IT kommuner i Skåne AB (Unikom), Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). Bolagen redovisar nyckeltalen och resultaträkningen för året.

Medlemskap i Energikontoret Skåne

Kommunstyrelsen beslutade om att ansöka om medlemskap i Energikontor Sydost/Energikontoret Skåne. Energikontoren i Sverige stöttar kommuner, regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

Presentation: Analys av verksamhetsrapporten Attraktiva byar

Resultatutskottets ordförande, Daniel Jönsson Lyckestam (M), presenterade kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Attraktiva Byar. Kommunstyrelsen godkänner analysrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige för presentation och debatt. Debatten tar plats den 22 juni 2022, kl. 18:00.

Strategin En bra start i livet

Kommunstyrelsen antog en reviderad strategi för En bra start i livet. Den reviderade strategin tar sin utgångspunkt i vad som framkommit i skolberedningens slutrapport Tvåhundratrettio 2030 i Östra Göinge kommun och ersätter strategin från 2015.

Reviderad arbetsordning

Inför den nuvarande mandatperiodens slut har det skett en utvärdering av kommunfullmäktiges arbetsformer och arbetssätt. Arbetet initierades av fullmäktiges presidium och har sedan skett inom ramen för gruppledarforum. Arbetet inom gruppledarforum har resulterat i en rapport och förslag till en justerad arbetsordning. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta ny reviderad arbetsordning att gälla från den 15 oktober 2022.

Motion om fritidsgård i Glimåkra

Under sammanträdet behandlades Sven-Arne Perssons (S) motion angående fritidsgård i Glimåkra. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige avslår motionen.

Prognos och budget presenterades

Ekonomichefen presenterade tertialrapporten, arbetet inför mål- och resultatplan 2024–2027 samt den reviderade mål- och resultatplan 2023 med flerårsplan 2024–2025. Redovisningen godkändes och styrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta den reviderade mål- och resultatplan 2023 med flerårsplan 2024–2025.

Förändrat ägardirektiv Kristianstad Airport AB

Avslutningsvis föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner det förändrade ägardirektivet för Kristianstad Airport AB.

Här kan du ta del av sammanträdets hela – och mer detaljerade – protokoll.


Hittade du inte vad du sökte?