Sammanfattning: Kommunfullmäktige den 25 maj

Kommunfullmäktige sammanträdde den 25 maj 2022 i sessionssalen i kommunhuset, Broby.

Brottförebyggande arbetet

Sammanträdet inleddes med en presentation av kommunpolisen och säkerhetssamordnaren gällande det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Ungdomsbiljett för resa med Skånetrafikens trafikutbud i hela Skåne

Fullmäktige beslutade att Samtliga ungdomar i åldern 13–18, som är folkbokförda i Östra Göinge kommun, ska erhålla från med den 1/8 2022 en Ungdomsbiljett för resor med kollektivtrafiken. Syftet med beslutet är att ungdomar, oavsett föräldrarnas resurser eller förmåga, ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter, kompisar, delat boende med mera.

Motion om anordnande av föreningsdag

Kommunfullmäktige beslutade efter debatt och votering att avslå Lena Svenssons (S) motion om att anordna en föreningsdag i kommunen. Med 18 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Slutrapport Det goda åldrandet

Ordförande i den tillfälliga beredningen om Det goda åldrandet i Östra Göinge kommun, Camilla Dahlström (M), presenterade beredningens slutrapport Det goda åldrandet, Slutrapport från den tillfälliga beredningen – mobilisering för Östra Göinges äldre. Kommunfullmäktige beslutar efter inledningsanföranden och debatt att fastställa slutrapporten.

Interpellation angående delegationsordning

Fullmäktige behandlade under sammanträdet en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M). Interpellationen avsåg en frågeställning om kommunstyrelsens delegationsordning samt rutinen vid flytt av skolor. Efter ett avslutat utbyte mellan Miklos Liewehr (S) och Patric Åberg (M) deltog övriga ledamöter i interpellationsdebatten. Kommunfullmäktige noterar svaret och lägger det till handlingarna.

Beslut om trygghetscentral Skåne Nordost

Avslutningsvis beslutade kommunfullmäktige att Östra Göinge kommun ska bli delägare i Trygghetscentralen Skåne Nordost. Trygghetscentralen är ett samägt bolag, med kommunerna i Skåne Nordost som huvudägare, som ska erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till kommunerna och de kommunala bolagen.

Utöver ovanstående ärenden beslutade kommunfullmäktige även att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skåne Nordost och AV Media Skåne samt att överlämna en inkommen motion från Sverigedemokraterna till kommunstyrelsen för beredning.

Här kan du ta del av sammanträdets hela – och mer detaljerade – protokoll.


Hittade du inte vad du sökte?