Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde 28 april

Sammanträdet inleddes med en presentation av HR där HR-specialisten informerade om Uppföljningen av det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021 i Östra Göinge kommun. Kommunfullmäktige noterade informationen och la uppföljningen till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga svaret på motionen från Lena Svensson (S) angående anordnandet av en föreningsdag i Östra Göinge kommun. Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde då den förtroendevalde som väckt motionen inte haft möjlighet att delta på dagens sammanträde.

Miklos Liewehr (S) ställde inför sammanträdet en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) om flytt av särskola och träningsskola. Under sammanträdet pågick en debatt mellan frågeställaren och besvararen. Fullmäktige noterade svaret och lägger det till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutade, efter en presentation av ekonomichefen, att godkänna att ett nytt reningsverk byggs i Knislinge samt att anta en reviderad investeringsbudget för VA-verksamheten. Beslutet utgår från strategin Det livsviktiga vattnet och syftar till att säkerställa en långsiktig hållbar VA-försörjning i Östra Göinge och Osby kommuner våra kunder erbjuds VA-försörjning av högre kvalitet, till lägre kostnad, än vad respektive kommun kan göra var för sig.

Här kan du ta del av protokollet för sammanträdet den 28 april och tidigare protokoll.


Hittade du inte vad du sökte?