Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses direkt av väljarna vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige

 • ansvarar ytterst för all kommunal verksamhet och har exklusiv beslutanderätt i frågor av principiell natur
 • beslutar i frågor som är av stor vikt för kommunen, t.ex. skatt och budget
 • har 31 ledamöter fördelade på 6 politiska partier
 • fastställer inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen i Mål- och resultatplanen (budget)
 • fastställer i reglementen vilket uppdrag och ansvar som styrelser och nämnder i kommunen har
 • utser överförmyndare
 • väljer ledamöter i kommunrevisionen, valnämnden, tillsyns- och tillståndsnämnden och kommunstyrelsen
 • har möten som är öppna för allmänheten där du är välkommen att lyssna på debatter och inlägg
 • sammanträder ungefär en gång i månaden i sessionssalen i kommunhuset i Broby

Kommunfullmäktiges presidium

 • har det övergripande ansvaret för samordning av den politiska verksamheten i kommunen
 • leder och genomför (främst ordförande) kommunfullmäktiges sammanträde
 • ansvarar för utveckling av kommunfullmäktiges arbetssätt och arbetsformer
 • leder och följer upp tillfälliga beredningars arbete och arbetet i gruppledarforum
 • lägger förslag till revisorernas budget
 • representerar kommunen i olika sammanhang

Gruppledarforum

 • består av partiernas gruppledare och kommunfullmäktiges presidium
 • diskuterar omvärldsfrågor, vilka beredningsuppdrag som kan vara aktuella, fullmäktiges arbetsformer m.m.
 • ansvarar för utveckling av samarbetet med revisorer

Information om gruppledare och partiernas platser i Kommunfullmäktige

Beredningar

 • utarbetar förslag till långsiktiga inriktningar för kommunens verksamheter
 • tillkommer på initiativ av presidiet genom förslag till kommunfullmäktige

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdestider 2023

Kallelse

2023-03-02
2023-01-26

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2023-03-02
2023-01-26

Klicka nedan på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2022 – 2026

 

Ledamöter

Patric Åberg (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Camilla Dahlström (M)
Erling Emsfors (M), ordförande
Siv Larsson (M)
Andréas Söderlund (M)
Linn Alexandersson (M)
Ulf Gabrielson (M)
Patrik Thygesson (M)
William Magnusson (M)
Emine Hamza (M)
Sven Mars (M)
Alexandra Petersen (M)
Gordon Liljegren (M)
Inger Mattsson (M)
Sandra Frostensson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Lena Svensson (S)
Lars-Stellan Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Lena Dahl Wahlgren (S)
Miklos Liewehr (S)
Therese Svensson Collin (C)
Roland Nilsson (V)
Magnus Nilsson (KD)
Göte Färm (SD)
Ann-Sofie Lod Stolpe (SD)
Thyra Persson (SD)
Mats Hansson (SD)
Stefan Wiloboken (SD)
Göran Mårtensson (SD)
Göran Svensson (SD)

Ersättare

Bo Jönsson (M)
Roger Jarleswärd (M)
Thea Jönsson (M)
Daniel Glimtoft (M)
Gert Nyrén (M)
Johan Ekstrand (M)
Ibbe Özgür (M)
Bertil Malmsten (M)
Camilla Norrman (S)
Johan Holgersson (S)
Joakim Vendel (S)
Olof Lindqvist (C)
Charlotta Kabo Stenberg (C)
Anita Bengtsson-Tops (V)
Alexander Nielsen (V)
Elin Johansson (KD)
Marie-Louise Fredin (KD)
Lars Persson (SD)
Hans-Inge Nilsson (SD)
Uno Lod Stolpe (SD)
Hans Storck (SD)


Hittade du inte vad du sökte?