Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses direkt av väljarna vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige

 • ansvarar ytterst för all kommunal verksamhet och har exklusiv beslutanderätt i frågor av principiell natur
 • beslutar i frågor som är av stor vikt för kommunen, t.ex. skatt och budget
 • har 31 ledamöter fördelade på 7 politiska partier
 • fastställer inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen i Mål- och resultatplanen (budget)
 • fastställer i reglementen vilket uppdrag och ansvar som styrelser och nämnder i kommunen har
 • utser överförmyndare
 • väljer ledamöter i kommunrevisionen, valnämnden, tillsyns- och tillståndsnämnden och kommunstyrelsen
 • har möten som är öppna för allmänheten där du är välkommen att lyssna på debatter och inlägg
 • sammanträder ungefär en gång i månaden i sessionssalen i kommunhuset i Broby

Kommunfullmäktiges presidium

 • har det övergripande ansvaret för samordning av den politiska verksamheten i kommunen
 • leder och genomför (främst ordförande) kommunfullmäktiges sammanträde
 • ansvarar för utveckling av kommunfullmäktiges arbetssätt och arbetsformer
 • leder och följer upp tillfälliga beredningars arbete och arbetet i gruppledarforum
 • lägger förslag till revisorernas budget
 • representerar kommunen i olika sammanhang

Gruppledarforum

 • består av partiernas gruppledare och kommunfullmäktiges presidium
 • diskuterar omvärldsfrågor, vilka beredningsuppdrag som kan vara aktuella, fullmäktiges arbetsformer m.m.
 • ansvarar för utveckling av samarbetet med revisorer

Information om gruppledare och partiernas platser i Kommunfullmäktige

Beredningar

 • utarbetar förslag till långsiktiga inriktningar för kommunens verksamheter
 • tillkommer på initiativ av presidiet genom förslag till kommunfullmäktige

Avslutade beredningar

Kontakt

Kansliet
044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se


 

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av föredragningslistan i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Sammanträdena börjar oftast klockan 18:30  

Sammanträdesdatum

Föredragningslista

30 januari 2020-01-30
27 februari 2020-02-27
26 mars 2020-03-26
29 april 2020-04-29
28 maj  INSTÄLLT
17 juni 2020-06-17
17 september 2020-09-17
22 oktober 2020-10-22
26 november 2020-11-26
17 december

 

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

2020-10-22
2020-09-17

2020-06-17

2020-04-29

2020-03-26

2020-02-27

2020-01-30

Vissa paragrafer har ändrats med hänsyn tagen till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), exempelvis kan personnamn ha tagits bort. Om du önskar ta del av protokollet i original, vänd dig då till kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

Protokoll 2019

2019-12-19
2019-11-28
2019-10-24

2019-09-26
2019-06-19

2019-05-28

2019-04-25

2019-03-28

2019-02-28

2019-01-31

Protokoll 2018

2018-12-20
2018-11-22

2018-10-30

2018-09-27

2018-06-20

2018-05-24

2018-04-26

2018-04-26
§ 43 (omedelbar justering)
2018-03-22

2018-02-22

2018-01-25

Protokoll 2017

2017-12-21
2017-11-23

2017-11-23
 (§ 78 omedelbar justering)
2017-10-26

2017-06-21

2017-05-23

2017-04-27
2017-03-23

2017-02-23

Protokoll 2016

2016-12-21
2016-11-24

2016-10-27

2016-09-22

2016-06-16

2016-05-26
2016-04-28

2016-03-23

2016-02-24
2016-01-28
2016-01-28 
 (omedelbar just)

Protokoll 2015

2015-12-17
2015-11-26
2015-10-29
2015-09-24
2015-06-17
2015-05-28
2015-04-29
2015-03-26
2015-02-26
2015-01-28


Hittade du inte vad du sökte?