Vattentornsområdet i Knislinge

Synpunkt (sammanfattning)

Vi oroas över ert förslag på framtida utbyggnadsområde för bostäder i norra delen av Knislinge. På ett rent personligt plan var det det gröna och fria läget som lockade oss till köp av huset för några år sedan. Vi vill att våra barn ska växa upp med naturen runt husknuten och den samtidiga närheten till skola och andra bekvämligheter, har för oss gjort läget helt perfekt. Men ser man det på ett samhällsplan så finns det även stora nackdelar med en utbyggnation här. Hela grönområdet är högfrekvent besökt av motionärer som rastar både sig själva, sina familjer och sina hundar på detta vackra grönområde, som det tyvärr inte finns så mycket av på denna sida av Knislinge, med undantag för en kort elljusslinga vid skolan. Betydligt bättre “rekreationsområden” finns på den västra delen av byn. Även närheten till korna sommartid, är uppskattat av väldigt många, och där står ofta barn för att prata, mata och klappa dessa. Det är välkänt inom forskningen att närheten till just grönområde ökar benägenheten till motion och således även folkhälsa (både fysisk och psykisk) samt även tillfredsställelse hos de som bor i närområdet. Detta kan bland annat läsas om på Boverkets hemsida. En annan folkhälsoaspekt är golfbanan som ju gör ett väldigt gott arbete i att förbättra folkhälsan och garanterat bidrar med en mängd nöjda invånare, en del som även bör tas i beaktande vid en eventuell utbyggnad är att golfbollar brukar hamna i grönområdet i närheten. Vi har även förstått att det finns fornminnen som man måste ta hänsyn till vid en eventuell utbyggnad. Vi har förstått att boende i närheten delar dessa åsikter. Därför vädjar vi till er att inte fatta förhastade beslut i ämnet och att seriöst försöka överväga andra utbyggnadsområden innan något klubbas.

Svar (sammanfattning)

Kommunen delar era tankar om hur viktiga närrekreationsområden är för folkhälsa, lek, upplevelser, med mera. Vi ser också detta som värdefulla tillgångar, som inte finns i mer urbana delar av Skåne. Samtidigt finns andra behov som samhället behöver tillgodose, bland annat tillgång på bostäder och verksamheter, som i sin tur kan ge underlag för både offentlig och kommersiell service i våra byar. Kommunens verktyg för att beskriva och väga den här typen av olika intressena mot varandra – som ibland inte alltid går att förena – är översiktsplanen. Jag gissar att det är ur denna ni har sett utbyggnadsplanerna för norra Knislinge. Översiktsplanen är just översiktlig och inte heller juridiskt bindande varken för kommunen eller enskilda. Den ger dock en grov vägledning om hur kommunen långsiktigt ser på utvecklingen. Planen ses över en gång varje mandatperiod. I den senaste versionen 2019 valde kommunen vid det tillfället att tillsvidare ha kvar området ni nämner som en framtida möjlighet. Det finns dock mycket riktigt flera viktiga aspekter att ta hänsyn till på platsen vid en eventuell framtida utbyggnad, till exempel fornlämningar, naturvärden och hänsyn till den befintliga bebyggelsen där ni själva bor. Om det blir aktuellt behöver detta utredas närmare i en detaljplan, vilket sker i dialog med alla berörda. Då det finns andra områden som kommunen först och främst vill utveckla i både Knislinge och andra byar, så är det åtminstone inom överskådlig framtid inte aktuellt att planlägga några bostäder i anslutning till området du nämner. Det är också oklart hur kommunen kommer att se på området då nästa översiktsplan ska tas fram om ett par år. Vi tar med oss synpunkterna inför detta arbetet.

Diarienummer
KS 2021/01167
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2021-05-25
Svar lämnat
2021-05-26
Handläggare
Anders Siversson, Samhällsbyggnadschef

Hittade du inte vad du sökte?