Registrering av ärenden gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

Synpunkt (sammanfattning)

Förutom att jag är fundersam kring hur en händelse på en skola sköttes har jag även en fråga kring varför en kränkningsanmälan inte diariefördes förrän 8 dygn efter att den upprättades och varför det står fel uppgift i handlingen om när rektor informerades. Har även tidigare varit med om att det inom skolans område tagit lång tid innan handling skickats till huvudman, innan handlingar diarieförts samt att det saknats handlingar bland det som varit diariefört. Det är uppenbart att det fortfarande råder brister hos både rektor och personal om dessa rutiner kring kränkningsanmälan även idag.

Svar (sammanfattning)

Enligt skollagen ska anmälan ske skyndsamt. Östra Göinge kommuns rutin gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är att anmälan ska ske skyndsamt, inom 2 dagar, och att utredning ska vara slutförd och diarieförd efter 2 veckor. Datum för när rektor informerades om den aktuella händelsen kommer att revideras. Efter att anmälan inkommit kontaktade jag rektorn och uppmanade att se över rutinerna på skolan. Om inte rektor är på plats ska ställföreträdande rektor ta beslut, detta har förtydligats för all personal. Vi tar detta på största allvar och skolan arbetar idag på olika sätt för att förhindra att incidenter uppstår, både förebyggande och åtgärdande. Samarbete sker både med interna och externa aktörer. Skolan planerar för fler förebyggande insatser med stöd av extern aktör. Vi arbetar tillsammans systematiskt med att barn och elever ska känna sig trygga i skolan och ha en god studiemiljö som främjar lärandet och ger förutsättningar till att uppnå goda kunskapsresultat.

Diarienummer
KS 2021/02083
Typ av synpunkt
Klagomål
Synpunkten inkommen
2021-09-28
Svar lämnat
2021-09-30
Handläggare
Louise Wendel, T f Avdelningschef grundskola

Hittade du inte vad du sökte?