LIS-område i Immeln

Synpunkt (sammanfattning)

I protokoll ifrån kommunstyrelsen går det att läsa följande: ”Kommunen har enligt Plan- och bygglagens och Miljöbalkens regler möjlighet att i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Föreslagna områden uppfyller enligt kommunens uppfattning lagstiftningens kritiker för att kunna utgöra LIS-områden, avseende lämplighet för landsbygdsutveckling, bevarande av strandskyddets syfte samt marginell påverkan sett till kommunens totala tillgång av strandskyddad natur” Jag undrar hur man kan dra denna slutsats då Länsstyrelsen i sin erinran över Lis område Immeln påpekar att följande saknas.
”Redogörelser för vilka kriterier som legat till grund för utpekandet av aktuella områden, samt hur urvalet har utförts i förhållande till bortvalda områden. Samt redovisning av hur föreslagen stämmer överens med kriterierna enligt 7 kap. 18 e § MB. ” Har detta kompletterats? Jag har läst flera dokument och skrivelser, men har inte i ett enda sådant funnit någon sådan redogörelse där det är angivit på vilket sätt ni uppfyller kriterierna enligt 7 kap. 18 e § MB. Jag efterlyser nu ett svar ifrån kommunstyrelsen hur man kommit fram till slutsatsen ”Föreslagna områden uppfyller enligt kommunens uppfattning lagstiftningens kritiker
för att kunna utgöra LIS-områden..”

Svar (sammanfattning)

Vi har under processens gång jobbat med 8 olika områden och haft samråd med berörda parter och allmänheten i stort. Slutförslaget landar i 5 områden i kommunen. Många av de synpunkter som inkommit har vi också tagit hänsyn till, framförallt i Immeln. Här är de förändrade punkter som vi nu går fram med efter att lyhört lyssnat på de inkomna synpunkter som berör Immeln.
- Både Gyvik och Skarvik har tagits bort.
- Vi har tydliggjort att dispens kan prövas för småskalig utveckling av by platsen och besöksnäringen som rör museum, bad, småbåtshamn och vandring utan övernattning.
- Dispens medges ej för åtgärder som riskerar privatisera allemansrättsligt tillgängliga områden.
- Dispens medges ej för åtgärder som utifrån platsens förutsättningar och potential för landsbygdsutvecklingen inte med nödvändighet behöver ligga inom strandskydd.
- Områdets avgränsning har minskats både sedan samrådet och granskningen.
När det gäller Länsstyrelsen är det korta svaret är att det enligt Plan- och bygglagen är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten i kommunen. Det är också kommunen, som i sin översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Länsstyrelsen är remissinstans men det är kommunen som är beslutande och ansvarig för avvägningar av mellan olika intressen genom det kommunala planmonopolet. Vi har därför vägt olika intressen och kommit fram till att ha kvar Immeln med de förändringar, som jag nämner ovan som ett LIS-område. För mig och treklövern är det viktigt att inte förstöra Immeln utan vi vill se en hållbar och positiv utveckling både för de boende och för våra besökare. Därför är jag glad att vi landade i just detta förslaget, väl avvägt och med en stor framtidstro på vår
vackra pärla i Skånes Gröna hjärta.

Diarienummer
KS 2022/00620
Typ av synpunkt
Förslag, Klagomål
Synpunkten inkommen
2022-03-18
Svar lämnat
2022-03-18
Handläggare
Patric Åberg, Kommunstyrelsens ordförande

Hittade du inte vad du sökte?