Förslag på gång- och cykelväg mellan Broby och Tydingesjöns camping

Synpunkt (sammanfattning)

Skulle önska att kommunen gjorde en gång och cykelväg mellan Broby och Tydingesjöns camping. Att ni hade satsat på att barn och vuxna som både är badsugna och som vill ut och röra sig, kommer över väg 19 säkert. Förslag att kommunen gör en gångtunnel under väg och en säker cykelbana att röra sig på. Trafiken på väg 19 dyker upp väldigt snabbt från Osbyhållet eftersom där är en skarp sväng. Tydingevägen är en smal väg där det tyvärr ofta upplevs att det går alldeles för fort. Nu när det satsat på Tydingesjöns festplats kunde kommunen satsat på att se till att kommuninvånarna kommer dit säkert. Tydingevägens gång och cykelväg kunde bundits samman med redan befintlig gång och cykelväg som går längs med väg 19 och den når man via Gullrings-området. Jag tror att det hade varit en stor vinst för kommuninvånarna och turisterna som besöker Tydingesjöns camping som kan cykla till byns affärer och utbud på ett säkert sätt. Men jag tror också vinsten för Östra Göinge kommun som kan bli än populärare genom att man utnyttjar smultronstället som ligger bara en cykeltur bort än istället packa in familjen i bilen. Och som uttrycket: ”när man ändå sitter i bilen så någon mil hit eller dit” och besöker då kanske istället andra badplatser utanför kommunen. Gör Östra Göinge attraktivt att leva och bo i!

Svar (sammanfattning)

Östra Göinge kommun arbetar för att få till stånd en lösning med cykelväg från Broby till Tydingsjöns badplats och Tydingesjöns camping via Bastholmen. Detta då man förutom behovet till Tydinge även på sikt ser en omstrukturering av Bastholmen till att mera inrikta sig mot handel snarare än industri och verkstad. I kommunens översiktsplan ses planerad sträckning. Åtgärden är idagsläget inte tidsatt men kommer att vara med i diskussion inför nästa investeringsplan som sträcker sig 2024-2027. I Region Skånes cykelledsplan (i denna plan finns åtgärder som görs utmed statliga vägar med) vilken sträcker sig 2018-2029, finns tunneln under väg 19 som ett objekt. Planerat utförande är i tidsintervallet 2027-2029. Jag är medveten om att det är långt fram i tiden men infrastrukturplaner på regional och statlig nivå sträcker sig inom dessa långa tidsspann.
Gällande korsningen vid Tydingevägen - väg 19 så har kommunen tidigare varit kontakt med Trafikverket om detta för att se om några trafiksäkerhetsåtgärder kan vidtas i närtid. Vi har då fått till svar att de har i sin planering att under 2021 utreda vilka säkerhetsbrister som finns i korsningen. Trafikverkets metodik är att först utreda trafiksäkerhetsbrister och därefter arbeta med vilka åtgärder som kan vara lämpliga på platsen. Innebär att konstateras trafiksäkerhetsbrist på en plats initieras ny utredning efter detta.

Diarienummer
KS 2021/00819
Typ av synpunkt
Förslag
Synpunkten inkommen
2021-04-08
Svar lämnat
2021-04-09
Handläggare
Henrik Arvidsson, Enhetschef

Hittade du inte vad du sökte?